กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

18-20 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

หมดเขตลงทะเบียน

การประกวด "RERU Recycle Fashion 2019"

19 ส.ค.2562, 09:30
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษา => เวทีกลาง หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ระเบียบการแข่งขัน ดาวน์โหลดใบสมัคร

การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo

19 ส.ค.2562, 09:30
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนต้น => หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนปลาย => หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ระเบียบการแข่งขัน

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

19 ส.ค.2562, 09:30
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนต้น => สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนปลาย => สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ระเบียบการแข่งขัน

การประกวดการจัดสวนถาด (แนวความคิดศาสตร์พระราชา)

19 ส.ค.2562, 09:30
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนต้น => ห้องประชุม 1 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนปลาย => ห้องประชุม 1 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระเบียบการแข่งขัน

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

19 ส.ค.2562, 09:30
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนต้น (ภาคภาษาไทย) => ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์ 1 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคภาษาไทย) => ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์ 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคภาษาอังกฤษ) => ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์ 3 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
ระเบียบการแข่งขัน

การแข่งขัน E-Sport ROV

19 ส.ค.2562, 09:30
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน บุคคลทั่วไป => ลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระเบียบการแข่งขัน

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

19 ส.ค.2562, 13:00
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา => เวทีกลาง หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ระเบียบการแข่งขัน

การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

20 ส.ค.2562, 09:00
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน ประถมศึกษา => ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกวิทยบริการ)
ระเบียบการแข่งขัน

การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

20 ส.ค.2562, 09:00
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทสำรวจ) => ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกวิทยบริการ)
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสำรวจ) => ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกวิทยบริการ)
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททดลอง) => ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกวิทยบริการ)
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททดลอง) => ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกวิทยบริการ)
ระเบียบการแข่งขัน

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

20 ส.ค.2562, 09:00
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน บุคคลทั่วไป (เฉพาะนักเรียน-นักศึกษา) => ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระเบียบการแข่งขัน

การแข่งขันเดาะบอล

20 ส.ค.2562, 09:00
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน ประถมศึกษา => บริเวณลานด้านข้างหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนต้น => บริเวณลานด้านข้างหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนปลาย => บริเวณลานด้านข้างหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ระเบียบการแข่งขัน

การแข่งขันเครื่องบินวิทยุบังคับ 4 Chanel

20 ส.ค.2562, 09:00
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษา => สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ระเบียบการแข่งขัน

การแข่งขันวาดภาพ

20 ส.ค.2562, 09:00
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน ประถมศึกษา => ห้องเรียน SC6301, SC6302 และ SC6303 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนต้น => ห้องเรียน SC6301, SC6302 และ SC6303 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนปลาย => ห้องเรียน SC6301, SC6302 และ SC6303 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระเบียบการแข่งขัน

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (The 3rd English Science Speech Contest 2019)

20 ส.ค.2562, 09:00
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนต้น => ห้องประชุม 1 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนปลาย => ห้องประชุม 1 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระเบียบการแข่งขัน

การประกวด “RERU Cover Dance 2019”

20 ส.ค.2562, 13:00
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษา => เวทีกลาง หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ระเบียบการแข่งขัน ดาวน์โหลดใบสมัคร

กิจกรรม Science Walk Rally 2019

19 ส.ค.2562, 09.30 - 16.30

20 ส.ค.2562, 09.00 - 16.00
ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนต้น => หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ผลการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนปลาย => หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ระเบียบการแข่งขัน
Search Filters