การประกวด "RERU Recycle Fashion 2019"

ระดับ : มัธยมศึกษา จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 42 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 สตรีศึกษา 2
 • 1. นายส่งศักดิ์ แก้วมีศรี
 • 1. นางมิ่งขวัญ หนองขุ่นสาร
 • 2. นางสาวนุชรินทร์ แย้มสรวล
2 จารุณีศึกษา
 • 1. นายวัฒนา แก้วสิมมา
 • 1. นางสาวสุมารินทร์ แสงทวี
 • 2. นางสาวชมพู่ แสงมูล
3 ร่องคำ
 • 1. นายยุทธชัย ศรีแสนยงค์
 • 1. นางสาววารี วันอุทา
 • 2. นางสาวศิริกัญญา พรมเมือง
4 ร่องคำ
 • 1. นายไชยวิน จะมะรี
 • 1. นางสาวศิริพร นิลโคตร
 • 2. นางสาวศรัญย์พร วรรณทอง
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 • 1. นางสาวณัฏฐ์ชญา ทองนรินทร์
 • 1. นางสาวมนสิกานต์ ทองเพชร
 • 2. นางสาวจันทร์นภา พันธ์พาณิชย์
6 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
 • 1. นายเจนรินทร์ อินทร์รัสมี
 • 1. นายธันวา แสนบุญมา
7 โนนชัยศรีวิทยา
 • 1. นายวีระพงษ์ พลอยวิเลิศ
 • 1. นางแจ่มนภา คำทา
 • 2. นายสมพร คำทา
8 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 • 1. นางสาวยุพารัตน์ เสียล้ำ
 • 1. นางธิติยาญ์ ภูพวกเดชา
 • 2. นางรดา สินธุศิริ
9 จันทรุเบกษาอนุสรณ์
 • 1. นายวถกฤษณ์ ช่างถม
 • 1. นางมัทนา พิมเขต
 • 2. นางอภัย ปาสาใน
10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ
 • 1. นายโกเมนทร์ ยืนยงค์
 • 1. นางจิราพร ดาราวิชัย
11 เมืองกาฬสินธุ์
 • 1. นายพิชิต ประทุมวัน
 • 1. นางสินีนาฎ ศิริชัยวัฒนกุล
12 เมืองกาฬสินธุ์
 • 1. นางสาวอรปรียา พระตลับ
 • 1. นางสินีนาฎ ศิริชัยวัฒนกุล
13 โพนทองวิทยายน
 • 1. นางสาวนันทิยา หงษ์คำมี
 • 1. นางธนิกา เชื้อกลาง
 • 2. นางกมลทิพย์ หวายแดง
14 ม่วงมิตรวิทยาคม
 • 1. นางสาวธิดารัตน์ ผากา
 • 1. นางอุลัยวรรณ จันทร์ขอนแก่น
15 โพนทองวิทยายน
 • 1. นางสาวกมลภรณ์ เนินภู
 • 1. นางกมลทิพย์ หวายแดง
 • 2. นางธนิกา เชื้อกลาง
16 โพธิ์แก้วประชาสรรค์
 • 1. นางสาวเพชรรัตน์ อรัญแล
 • 1. นางฉันทนา คำหอม
 • 2. นางสาวรุ่งทิวา สุ่มมาตย์
17 เสลภูมิวิทยาสันต์
 • 1. เด็กชายสมิทธิ จันทะบุตร
 • 1. นายสุุรชัย เหล่าเมือง
 • 2. นางสาวจิรัชญา สุมารี
18 ปทุมรัตต์พิทยาคม
 • 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ อินทิจันทร์
 • 1. นางสุพรรณี สุขุมพันธ์
 • 2. นางสาวพิกุล นุริตานนท์
19 เชียงใหม่ประชานุสรณ์
 • 1. นายรัชนันท์ บุญทันเสน
 • 1. นางสาวรุ่งทิพย์ บุญกิจ
 • 2. นายบุญสี ทิพจรูญ
20 โพนทองวิทยายน
 • 1. นางสาวนันทิยา หงษ์คำมี
 • 1. นางธนิกา เชื้อกลาง
 • 2. นางกมลทิพย์ หวายแดง
21 โพนทองพัฒนาวิทยา
 • 1. นายธนบูรณ์ มานัด
 • 1. นางณัฐนิชา ไชยฮะนิจ
22 สุวรรภูมิพิทยไพศาล
 • 1. นางสาวพัชรินทร์ ทองรัตน์
 • 1. นางศุภกาญจน์ บุญพา
 • 2. นางสาวอุไรวรรณ งาสาร
23 สุวรรภูมิพิทยไพศาล
 • 1. นายเจษฎา หลู่ดอนบม
 • 1. นางศุภกาญจน์ บุญพา
 • 2. นางสาวอุไรวรรณ งาสาร
24 สุวรรณภูมิวิทยาลัย
 • 1. นางสาวจิราวรรณ บำเรอ
 • 1. นางรัตนา ทวยสอย
 • 2. นางจุฑาแก้ว สุริยาประภา
25 สุวรรณภูมิวิทยาลัย
 • 1. นายกิตติกร สุดพังยาง
 • 1. นางสาวผกาทิพย์ ศรีทองคำ
 • 2. นายกาญจนะ นามสิมมา
26 สตรีศึกษา
 • 1. นางสาวสุมินตรา โคกัต
 • 1. นางแหลมทอง ชินรัตน์
 • 2. นางปัทมาวดี พันธะไชย
27 เมืองสรวงวิทยา
 • 1. นายศุภกิตย์ เจนด่านกลาง
 • 1. นางอณัญญา อินธิสาร
 • 2. นางนวลใย ทิพย์ทอง
28 สหัสขันธ์ศึกษา
 • 1. เด็กชายคฑาวุฒิ มันทะลา
 • 1. นางปัญญ์ชิตา สมบัติเพิ่ม
 • 2. นางสมบูรณ์ ภูสนิท
29 สหัสขันธ์ศึกษา
 • 1. นางสาวปภัสสร สักการะ
 • 1. นางปัญญ์ชิตา สมบัติเพิ่ม
 • 2. นางสาวมลฤดี ภูยิ่ง
30 เสลภูมิพิทยาคม
 • 1. นางสาวสิริยากร ก๋าอินตา
 • 1. นางนภาพร จันทะปิดตา
 • 2. นางสาวฐิตาภรณ์ อินทร์งาม
31 วังหลวงวิทยาคม
 • 1. นางสาวปวันรัตน์ เล็งเบา
 • 1. นายอัครฉัตร เพียรชนะ
 • 2. นายสุเมค ไชยดำ
32 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
 • 1. นางสาวกำไลหยก แย้มศรวล
 • 1. นางสาวปิยะดา สมพร
33 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
 • 1. นายอภิรักษ์ วงศา
 • 1. นางสาวปิยะดา สมพร
34 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 • 1. นางสาวกิรณา สุวรรณชะลา
 • 1. นางณัฏฐ์นีย์ จันทร์เดช
 • 2. นายอมรเทพ สุ่มมาตย์
35 หนองพอกวิทยาลัย
 • 1. นายนพณัฐ ชำนาญยงค์
 • 1. นายวันที บุญพรม
36 หนองพอกวิทยาลัย
 • 1. นางสาวชุติมา บุโฮม
 • 1. นายวันที บุญพรม
37 สามขาท่าหาดยาววิทยา
 • 1. นายธวัชชัย ดำขำ
 • 1. นายศิริพงษ์ ศรีมีเทียน
 • 2. นางยุภาพร รัตนศรี
38 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 • 1. นางสาวพิมพ์ชนก กมลภพ
 • 1. นางชีวารัตน์ ชาระมาตย์
39 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 • 1. นางสาวชัชฎาภรณ์ จอมคำสิงห์
 • 1. นางพรรณี สงวนโสภา
40 กมลาไสย
 • 1. นายวิทยา ภูมิประหมัน
 • 1. นางสาวปวีรัตน์ ถาริช
41 กมลาไสย
 • 1. นางสาวชลธิชา ทิพย์เนตร
 • 1. นางกัลยาพรรณ จันทชุม
42 เสลภูมิ
 • 1. นางสาวสิรินดา บุญเข็ม
 • 1. นางสาวนงลักษณ์ เลื่อมใส
 • 2. นางจักษณาพัต พารา
Search Filters