การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคภาษาอังกฤษ) จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 บัวขาว
 • 1. นายอิศรา อาจวิชัย
 • 2. นางสาวอารียา นนทะมาตย์
 • 1. นางสาวสุวัจนา ศรีวิเนตร
 • 2. นายเรม่อน พื้นอินทร์
2 อนุกูลนารี
 • 1. นายราเชนทร์ ถิตย์รัศมี
 • 2. นางสาวขวัญชนก ทองจรัส
 • 1. นางธัญวรัตม์ ถิตย์เจือ
 • 2. นายสมโภชน์ นันบุญ
3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
 • 1. นางสาวรัมณียา ยอดสูงเนิน
 • 2. นางสาวธิดานันท์ ขยันเขตกรณ์
 • 1. นางอนุรักษ์ พื้นอินทร์
 • 2. นางสาลิกา เจริญชาติ
4 ห้วยเม็กวิทยาคม
 • 1. นางสาวพลอยชมพู พิศณุ
 • 2. นางสาวปิยะดา ดีแก่นทราย
 • 1. ว่าที่ ร.ต.พานิช แสงเทพ
 • 2. นางสาวนันทนา การร้อย
5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 • 1. นางสาวกิจรัฐพัส ปัญญาเลิศสิริ
 • 2. นางสาวกมลกานต์ คนไว
 • 1. นายอนุทิน พยุงวงษ์
 • 2. นายนิวัฒน์ วรสาร
6 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 • 1. นายภัทรกฤต สามาอาพัฒน์
 • 2. นางสาวปารียา ชาชุมวงศ์
 • 1. นางสาววราภรณ์ แสงเจริญ
 • 2. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
7 เสลภูมิพิทยาคม
 • 1. นายชานนท์ ศิริแสง
 • 2. นางสาวพรรษพร แหล่งสนาม
 • 1. นายธีรดนย์ โพธิคำ
 • 2. นางสาวณฐาภัค ทูลธรรม
8 วาปีปทุม
 • 1. นางสาวชรามารตี จันทร์สด
 • 2. นางสาวศุภรินทร์ บัวลอย
 • 1. นายชัยวัฒนา ประภาศรี
 • 2. นายสิทธิชัย วาลมูลตรี
9 คำม่วง
 • 1. นายคมชาญ โมระสาท
 • 2. นางสาวภัทราวดี ชมภูจักร
 • 1. นางสาวนลิน พลโคกก่อง
 • 2. นายชวกฤษ นาจันทัด
10 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 • 1. นางสาวมุกดา อิ่มเขจร
 • 2. นายอัครวินทร์ ทัศนพงษ์
 • 1. นางสาวธารทิพย์ จันทรนิมะ
 • 2. นางพัชณีย์ นาแถมทอง
11 สตรีศึกษา
 • 1. นางสาวชลกาญจน์ ปราบมนตรี
 • 2. นายศิวัช สิงห์เปี้ย
 • 1. นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ
12 โพนทองพัฒนาวิทยา
 • 1. นางสาวพุทธิดา ศิลแสน
 • 2. นางสาวปิยะธิดา ชนะอรรถ
 • 1. นางสาวนันทนิจ ทิพยมาศ
13 อำนาจเจริญ
 • 1. นางสาวเมลิสสา หยก เชง โห้
 • 2. นางสาววาเนสซา หยก เถง โห้
 • 1. นางสุจิตรา ฤาชัย
14 มุกดาหาร
 • 1. นางสาวปูนเดือน ภมรศุภกุล
 • 2. นางสาวทอฝัน จำนรรจ์สิริ
 • 1. นางสาววัชราภรณ์ เมตุลา
 • 2. นางสมถวิล ทวีโคตร
15 กมลาไสย
 • 1. นางสาวจิรดา ลูนละวัน
 • 2. นางสาวณัฐวิภา เขตอนัตต์
 • 1. นายพลาวุฒิ บรรพสินธุ์
 • 2. นายมารุต วรสาร
16 หนองสูงสามัคคีวิทยา
 • 1. นายพชร วิเศษศรี
 • 2. นางสาวแพรฟ้า วรรณเสริฐ
 • 1. นางสาวนุชติยา ยอดยศ
 • 2. นางเจษศรินทร์ เสียงล้ำ
17 ปทุมรัตต์พิทยาคม
 • 1. นางสาวกฤติยา ปิตุรงคพิทักษ์
 • 2. นายพุทธินัทธ์ โยหาเคน
 • 1. นางรุ่งนภา วรรณคำ
 • 2. นางสาวพิมลพรรณ นินทะสิงห์
18 เสลภูมิ
 • 1. นางสาวสุวนันธิ์ พรประสิทธิ์
 • 2. นางสาวภูวมิลร์ พุ่มทับทิม
 • 1. นายอัตพร ศรีคำแซง
 • 2. นางสาวนงลักษณ์ เลื่อมใส
19 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 • 1. นางสาวกมลกานต์ คนไว
 • 2. นางสาวกิจรัฐพัส ปัญญาเลิศสิริ
 • 1. นางสาววราภรณ์ แสงเจริญ
 • 2. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
20 กุฉินารายณ์
 • 1. นางสาวสุมัญญา หน่อสีดา
 • 2. นางสาวธนิดา มองเพชร
 • 1. นายบุศรินทร์ หาญสินธุ์
21 พระกุมารร้อยเอ็ด
 • 1. นายอดิศักดิ์ แก่นอากาศ
 • 2. นางสาวศิริเบญจรรณ โชคแสน
 • 1. นางรุ่งรัตน์ นันตะเวช
 • 2. นางสาวเลิงใจ นนตะสี
22 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 • 1. นายพลาพล สวัสดิผล
 • 2. นางสาวเกศศิริ หัดกันยา
 • 1. นางอุไลวรรณ แสนทวีสุข
 • 2. นางปิยะวรรณ ถูสินแก่น
23 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
 • 1. นายประชานาถ แสงสวัสดิ์
 • 2. นางสาวปัณฑิตา สุขขารมย์
 • 1. นายคมกริซ มูลน้ำเที่ยง
24 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 • 1. นางสาวสุทธินี สุทธิประภา
 • 2. นางสาวธิติวรรณ วัณฏ์สุรกานต์
 • 1. นางวิรัลฐิตา บุณยนันท์สิริ
25 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 • 1. นางสาวกัลยา วาดพนม
 • 2. นางสาวรจนา วันทายุทธ์
 • 1. นายบรรพรต แขวงภูเขียว
 • 2. นางณัฏฐ์นีย์ จันทร์เดช
26 โพนเมืองประชารัฐฯ
 • 1. นางสาววิชุดา โพนเมืองหล้า
 • 2. นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์
 • 1. นายโณทัย ชาบุญมี
 • 2. นางวรา พันนึก
Search Filters