การแข่งขัน E-Sport ROV

ระดับ : บุคคลทั่วไป จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 T.W.K.E-Sport
 • 1. เด็กชายธนาวุฒิ ประเสริฐสังข์
 • 2. เด็กชายรัติกร ศรดี
 • 3. เด็กชายไอเดีย ตรีเพ็ชร์
 • 4. เด็กชายเอกชัย นิตุธร
 • 5. เด็กชายนทีธร สดใส
 • 6. เด็กชายฉัตรชัย เวียงนนท์
 • 7. เด็กชายณัฐวุฒิ สินสม
 • 1. -- -
2 Hydrochloric (HCL)
 • 1. นายณัฐกร คำทวี
 • 2. นายธนากร กาเผือก
 • 3. นายศักดิ์สกล ตามบุญ
 • 4. นายพงศกร อัฒจักร
 • 5. นายปราการ พรหมไหม
 • 6. นายศิริโชค พุ่มพวง
 • 7. นายจีรวัฒน์ ศรีชลา
 • 1. -- -
3 RKSS
 • 1. นายศรัณย์ภัทร ไชยทองศรี
 • 2. นายไชยพร เสาเวียง
 • 3. นายโสธรรัตน์ เวียงแสง
 • 4. นายนิธิปกรณ์ ห่อพร่าม
 • 5. นายอภิศักดิ์ มัณฑุกานนท์
 • 6. นายรัฐภูมิ ประจัญพล
 • 7. นายฉัตรมงคล พลเยี่ยม
 • 1. -- -
4 God Plan
 • 1. นายสรวิศ ลีแวง
 • 2. นายพงศธร โงนมณี
 • 3. นายพงศธร บรรดร
 • 4. นายธีรเทพ บรรลี
 • 5. นายณัฐวุฒิ ทีตอ
 • 1. -- -
Search Filters