การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ระดับ : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 เขาวงพิทยาคาร
 • 1. นางสาวจรัสรวี พิมพ์สวัสดิ์
 • 2. นางสาวธิตยา ศรีประไหม
 • 3. นายสัณหวุฒิ ชราโรจน์
 • 1. นางพิมพา วงษ์สว่าง
 • 2. นางเพ็ญมณี พากเพียร
2 วาปีปทุม
 • 1. เด็กหญิงสิริภูมิ สุพะกำ
 • 2. เด็กหญิงกวินธิดา จันดี
 • 3. เด็กหญิงศศิรา กรโสภา
 • 1. นางขนิษฐา เตชะนอก
 • 2. นางสุวรรณี ผาผง
3 วาปีปทุม
 • 1. เด็กหญิงเกศกนก คำสะไมล์
 • 2. เด็กหญิงสุดารัตน์ ปักกะทานัง
 • 3. เด็กหญิงนันทิกานต์ สุทธิสาคร
 • 1. นางไอลัดดา ปามุทา
 • 2. นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์
4 ยโสธรพิทยาคม
 • 1. เด็กชายอมรเทพ ไชยลา
 • 2. เด็กหญิงณัฐชยา กลักโพธิ์
 • 3. เด็กหญิงปิ่นมณี บุญเกิด
 • 1. นายวาทิต แสงจันทร์
 • 2. นางสาวณัฐนันท์ เฉลียวพงษ์
5 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 • 1. นางสาวจันทภา นาสมบูรณ์
 • 2. นางสาวจิดาภา เรืองอุไร
 • 3. นางสาวอินธิราณี สุวรรณเรือง
 • 1. นางรดา สินธุศิริ
 • 2. นางสาวญานษา สุวรรณรักษ์
6 บ้านคำสร้างช้าง
 • 1. เด็กชายจักรกฤษณ์ เมืองนก
 • 2. เด็กชายสุกฤษฎ์ ตุดถีนนท์
 • 3. เด็กหญิงเพชรา อินทวงค์
 • 1. นางสาวสุรารักษ์ ไชยรักษ์
 • 2. นางสาวนวพร พลมั่น
7 เขาวงพิทยาคาร
 • 1. เด็กชายพิชชากร คำทรัพย์
 • 2. เด็กหญิงทิพย์สุดา ฤทธิ์สยอง
 • 3. เด็กหญิงพัชราพร จันทรเนย์
 • 1. นางพิมพา วงษ์สว่าง
 • 2. นางเพ็ญมณี พากเพียร
8 พรชัยวิชชาลัย
 • 1. เด็กชายพิชชาพร แสงนิกุล
 • 2. เด็กหญิงมนัสนันท์ สนทะมิโน
 • 3. เด็กหญิงภัทรนันท์ ธาตุดี
 • 1. นางสาวสิรินาถ หาญสินธุ์
9 พรชัยวิชชาลัย
 • 1. เด็กหญิงวรรณวิษา บุตรศรี
 • 2. เด็กหญิงกัญญาญัฐ ลาดกุดกอก
 • 3. เด็กหญิงศิรินทิพย์ กองประชุม
 • 1. นางสาวสิรินาถ หาญสินธุ์
10 สตรีศึกษา
 • 1. นางสาวลภัสรดา ภควรรณ
 • 2. นางสาวลิลลดา หลักคำ
 • 3. นางสาวสลินทิพย์ ชัยสิทธิสินสุข
 • 1. นายอดุลเดชย์ ศรีพิลา
 • 2. นางปัทมาวดี พันธะไชย
11 เทศบาลหนองหญ้าม้า
 • 1. เด็กหญิงแพรวา ศรีภูงา
 • 2. เด็กหญิงทิตยา ศรีอุดร
 • 3. เด็กหญิงชลลดา ตรีกุล
 • 1. นางทอรุ้ง เกื้อกูล
 • 2. นางจุฬารัตน์ มีหลง
12 สามขาท่าหาดยาววิทยา
 • 1. เด็กชายอภิรักษ์ ศรีมนตรี
 • 2. เด็กชายธีรเทพ ประทุมแสง
 • 3. เด็กชายธีรวุฒิ พิมพายัพ
 • 1. นายศิริพงษ์ ศรีมีเทียน
 • 2. นายวรวุฒิ แสงดอกไม้
13 พระกุมารร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กหญิงจิรประภา ชนะพันธ์
 • 2. เด็กหญิงขวัญข้าว คำสม
 • 3. เด็กหญิงณัฐมน เขียวขำ
 • 1. นางสาวเลิงใจ นนตะสี
 • 2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูอุภัย
14 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
 • 1. เด็กชายกิตติพันธ์ หอมคำนึง
 • 2. เด็กหญิงกุลธิดา เฉลยพจน์
 • 3. เด็กหญิงณันณภัทร ทนาฤทธิ์
 • 1. นางธีร์กัญญา พลนันท์
 • 2. นางสายทอง ถิตย์กิจ
15 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 • 1. นางสาวธัญญาศิริ ทีตอ
 • 2. นางสาวพิมพ์ลภัส แก้วประเสริฐ
 • 3. นางสาวนิตวรา มอไธสง
 • 1. นางปิยะวรรณ ถูสินแก่น
 • 2. นางอุไลวรรณ แสนทวีสุข
16 อนุบาลเกาะแก้ว
 • 1. เด็กหญิงมนฐนา แสนบุญสี
 • 2. เด็กหญิงรัชนีกร ฝากาบน
 • 3. เด็กหญิงวรัชญา แก้วสะอาด
 • 1. นางสาวอิสรา บุญเล่ห์
Search Filters