การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

ระดับ : ประถมศึกษา จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 บ้านดงมัน
 • 1. เด็กชายพงศ์ชธรณ์ แสงแก้ว
 • 2. เด็กหญิงนิภาพร เพชรฤาชา
 • 3. เด็กหญิงสุทธีรา นามห่อ
 • 1. นางสาวสลีวรรณ แสนละคร
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กหญิงปาจรีย์ อุดมสันต์
 • 2. เด็กหญิงภัททิยา วระจารุ
 • 3. เด็กหญิงอชิรญา นาก้อนทอง
 • 1. นางสาวนธภร ไชยธรรม
 • 2. นายเมธี พิมขาลี
3 นิคมลำปาววิทยา
 • 1. เด็กหญิงนริศรา นิกรพล
 • 2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน บุญสงค์
 • 3. เด็กหญิงปริญากร กมลคร
 • 1. นายวิวัฒน์ สุมา
 • 2. นายทรัพย์สิน ดีสีแก้ว
4 พรชัยวิชชาลัย
 • 1. เด็กหญิงจารุชา บัวจูม
 • 2. เด็กหญิงกานต์ธิดา อุทรักษ์
 • 3. เด็กชายธนโชติ ธรรมประชา
 • 1. นางสาวธิติพร ไชยวงศ์
Search Filters