การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทสำรวจ) จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 ธวัชบุรีวิทยาคม
 • 1. เด็กหญิงธีรนุช คิดรอบนอก
 • 2. เด็กหญิงพัชชาภรณ์ พลหาญ
 • 3. เด็กหญิงศิริประภา สุวรรณกุฎ
 • 1. นางสาวจิตรานุช วันตุ้ย
 • 2. นางสาวศิรินันท์ จันทร์หัวโทน
2 สตรีศึกษา
 • 1. นางสาวพิชญาภา สิงห์เสนา
 • 2. นางสาวลักษิกา จันทร์ฉาย
 • 3. นางสาวศรัญญา นิลพันธ์
 • 1. นางสุรางค์ ซ้ายสนาม
3 ม่วงมิตรวิทยาคม
 • 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์ บุตรพรม
 • 2. เด็กหญิงอรวรรณ เลิศลิ้ว
 • 3. เด็กชายโสภณัฐ สายศรี
 • 1. นางณัฐวิภา ยัคลา
 • 2. นางณัฐมล กุลสุวรรณ
4 โพนทองพัฒนาวิทยา
 • 1. เด็กหญิงปวิชญา แก้วสำราญ
 • 2. เด็กหญิงพชรพ นูเพ็ง
 • 3. เด็กหญิงมนทษร ขระณี
 • 1. นางสาวทิพย์สุดา สวัสดิวงษ์
 • 2. นางสาวเสาวนีย์ พันธัง
5 โพนทองวิทยายน
 • 1. เด็กหญิงประภาภรณ์ เสียมไหม
 • 2. เด็กชายพงศธร แสงอาจ
 • 3. เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีชัยบาล
 • 1. นางสาวณัฐธิดา ทองเหลือ
 • 2. นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า
6 เสลภูมิพิทยาคม
 • 1. เด็กหญิงกนกทิพย์ วิไลลักษณ์
 • 2. นางสาวสุดารัตน์ จำเนียรกุล
 • 3. นางสาวสุภาวดี นาเมืองรักษ์
 • 1. นางสุกานดา ฤทธิทิพย์
 • 2. นางสาวเพชรแพรว เนติศรี
7 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 • 1. เด็กหญิงโชติรส พิมพ์ศร
 • 2. เด็กชายธนบดี จุปะมัดถา
 • 3. เด็กหญิงอรชุมา ปาปะไพ
 • 1. นายอนันต์ สาหินกอง
 • 2. นางสาวนันทกานต์ แสนโสม
8 เมืองสรวงวิทยา
 • 1. เด็กหญิงทิพย์นารี สนศรีชัย
 • 2. เด็กหญิงวชิรารักษ์ สิทธิจักร
 • 3. เด็กหญิงวริยา ศรีตะวัน
 • 1. นางสาวพรเพ็ญ ชนะพันธ์
9 ธวัชบุรีวิทยาคม
 • 1. เด็กหญิงธีรนุช คิดรอบนอก
 • 2. เด็กหญิงพัชชาภรณ์ พลหาญ
 • 3. เด็กหญิงศิริประภา สุวรรณกุฎ
 • 1. นางสาวปาณิศา ฟองย้อย
 • 2. นางสาวจิตรนุช วันตุ้ย
10 นาไคร้พิทยาสรรพ์
 • 1. นางสาวมณีรัตน์ ตาถา
 • 2. นางสาวดุสิตา นามจุมจัง
 • 3. นางสาวปัทมพร กาฬหว้า
 • 1. นางแว่ญแก้ว พันธุโพธิ์
 • 2. นายสิทธิเดช ธรรมประชา
Search Filters