การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสำรวจ) จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 11 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 เขาวงพิทยาคาร
 • 1. เด็กหญิงศุภาลัย คนซื่อ
 • 2. เด็กหญิงมุฑิตา ศรีเสถียร
 • 3. เด็กหญิงธิดารัตน์ สุพร
 • 1. นางพิมพา วงษ์สว่าง
 • 2. นางเพ็ญมณี พากเพียร
2 เมืองกาฬสินธุ์
 • 1. นางสาวธนาวดี จรูญเพ็ญ
 • 2. นางสาวญานิศา สำราญทอง
 • 3. นางสาววรัญญา สายคำ
 • 1. นางอรวรรณ เหล่าชัย
 • 2. นางสาววรรณิศา ยุบุญชู
3 โนนชัยศรีวิทยา
 • 1. นายวีระพงษ์ พลอยวิเลิศ
 • 2. นางสาวสุรางคนาง บุตรพรม
 • 3. นางสาวสุดารัตน์ โพธิเศษ
 • 1. นางปานรดา บัญหนองสา
4 สตรีศึกษา
 • 1. นางสาวมณธิรา ค้องก่ำ
 • 2. นางสาวมะลิวรรณ สีลอด
 • 3. นางสาวศิรินธร รัตนตรัยวงศ์
 • 1. นางสุรางค์ ซ้ายสนาม
5 โพนทองวิทยายน
 • 1. นางสาวกันญามาศ คำอ้อ
 • 2. นางสาวชมภู่ ภูมิภาค
 • 3. นางสาวอธิตยาพร พลเยี่ยม
 • 1. นางสาวธัญญารัตน์ เกิดสิน
 • 2. นางสาวนาตยา โยธาศิริ
6 สตรีศึกษา
 • 1. นางสาวปาลิตา ประเทพา
 • 2. นางสาวปัณฑิตา รัตนภัคดี
 • 3. นางสาวธีรกานต์ สังฆมณี
 • 1. นางอภาริณี ฉิมสวัสดิ์
 • 2. นางพิกุล แผนสุพัด
7 สุวรรณภูมิวิทยาลัย
 • 1. นางสาวมานิตา จริยา
 • 2. นางสาวอภิษฎา คำแสน
 • 3. นางสาวอภิษฐา คำแสน
 • 1. นางอารี ช่างยันต์
 • 2. นางขนิษฐา วีรธนศิลป์
8 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 • 1. นางสาวอัญชลี โมกสุวรรณ
 • 2. นางสาวฐิติมา รัตนแสง
 • 3. นายธีรโชติ เพชรวิสัย
 • 1. นางกฤษณา ชุมภา
 • 2. นางสาวยศวดี วินัยศักดิ์สิทธิ
9 เสลภูมิพิทยาคม
 • 1. นางสาวจันทนิภา อินแก้ว
 • 2. นายภาวิต นาเมืองรักษ์
 • 3. นายอภิรัตน์ บุดบัว
 • 1. นางสาวเบญจพร พรประสิทธิ์
 • 2. นางอรทัย โนนแก้ว
10 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 • 1. นางสาวนฤมล แดนชัย
 • 2. นางสาวปรารถนา บุรมโคตร
 • 3. นางสาวสุพัตรา ไชยศิริ
 • 1. นางณัฏฐ์นีย์ จันทร์เดช
 • 2. นางรำไพ รูปใส
11 ท่าม่วงวิทยาคม
 • 1. นางสาวภูริดา ถมมาลา
 • 2. นางสาวศรีไพร มาตพงษ์
 • 3. นายเจษฎา คันธภูมิ
 • 1. นางไพวรรณ พันธ์ภูมิ
 • 2. นางจารุวรรณ สุทธิประภา
Search Filters