การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททดลอง) จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 29 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 หนองแวงวิทยาคม
 • 1. นางสาวปนัดดา แสนโสม
 • 2. นางสาวกมลรัตน์ กลางประพันธ์
 • 3. นายทักษ์ดนัย จารุเนตร
 • 1. นางสาวปุณยาพร ผิวขำ
 • 2. นางสาวสวลี ทาสีเพ็ชร
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กชายอภิญญา กระอาจ
 • 2. เด็กหญิงเกตน์สิรี สุทธิประภา
 • 3. เด็กหญิงวันวิสา อภินันท์วิริยกุล
 • 1. นายธนกฤต พิมพ์พรม
3 หนองแวงวิทยาคม
 • 1. นายธีรภัทร น้อยทรง
 • 2. นางสาวนุชจรินทร์ เจริญตา
 • 3. นางสาววธิดา พานแสนชา
 • 1. นางสาวปุณยาพร ผิวขำ
 • 2. นายโชคหนุน ทีดินดำ
4 หนองแวงวิทยาคม
 • 1. เด็กหญิงณัฐณิชา พุกทรัพย์
 • 2. เด็กหญิงนิภาพร ผิวขำ
 • 3. เด็กชายอภิรักษ์ สุพร
 • 1. นางสาวปุณยาพร ผิวขำ
 • 2. นางสาวสมฤทัย แสนสุข
5 สามขาท่าหาดยาววิทยา
 • 1. เด็กหญิงปนัดดาว ธรรมรักษ์
 • 2. เด็กหญิงสุพรรณญา ศรีมนตรี
 • 3. เด็กหญิงอริสรา ศีรจันดา
 • 1. นายวรวุฒิ แสงดอกไม้
 • 2. นายศิริพงษ์ ศรีมีเทียน
6 สตรีศึกษา
 • 1. เด็กหญิงณิชา คณาศรี
 • 2. เด็กหญิงนภพรรษภรณ์ วันพฤติ
 • 3. เด็กหญิงณัฐนาถ สมภักดี
 • 1. นางสุรางค์ ซ้ายสนาม
7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
 • 1. เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีหาคำ
 • 2. เด็กหญิงเบญญาภา เชื้อสระคู
 • 3. เด็กหญิงธิราภรณ์ ทิพดารา
 • 1. นางสาวอุไรวรรณ งาสาร
 • 2. นางสาวธาราภรณ์ เชิงหอม
8 ม่วงมิตรวิทยาคม
 • 1. เด็กหญิงขนิษฐา พิมพิลา
 • 2. เด็กหญิงพัชรินทร์ พรมวงศ์
 • 3. เด็กหญิงอภิสรา อุกทก
 • 1. นางณัฐวิภา ยัคลา
 • 2. นางณัฐมล กุลสุวรรณ
9 พรชัยวิชชาลัย
 • 1. เด็กหญิงนภาพร เชิดชู
 • 2. เด็กหญิงปริมนภัส นันทยาย
 • 3. เด็กหญิงทิพปภา ปัญญา
 • 1. นางสาวขนิษฐา โคตรหานาม
10 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 • 1. เด็กหญิงทิพานัน ภูเผ่น
 • 2. เด็กหญิงยุภาวรรณ หัสดี
 • 3. เด็กหญิงละอองทราย ภูมิโคตร
 • 1. นางสาวศิรินันท์ คำแข็งขวา
11 โพนทองพัฒนาวิทยา
 • 1. นายอิสรภาพ วงศ์จอม
 • 2. นางสาวกัญญารัตน์ ทุมอนัน
 • 3. นางสาวภัทราวรรณ ประเสริฐสังข์
 • 1. นางสาวสุดา แพงแก้ว
 • 2. นางสุรินธร วังคะฮาด
12 คำนาดีพิทยาคม
 • 1. นางสาวจินลดา กะมุทรา
 • 2. นางสาวรัชนีกร มัสเจริญ
 • 3. เด็กชายณัฐวุฒิ คำผาเมือง
 • 1. นายชัยพิชิต วาระสิทธิ์
 • 2. นางพรสวรรค์ ชินคำ
13 เทศบาลหนองหญ้าม้า
 • 1. เด็กหญิงแพรวา ศรีภูงา
 • 2. เด็กหญิงชลธิชา สามาลา
 • 3. เด็กหญิงเกตน์นิภา ดวงสะอาด
 • 1. นางทอรุ้ง เกื้อกูล
 • 2. นางจุฬารัตน์ มีหลง
14 เสลภูมิพิทยาคม
 • 1. เด็กชายกิตติธัช แสนสุพรรณ
 • 2. เด็กหญิงธีริศรา เกษตรสินธุ์
 • 3. เด็กหญิงนุชปวีณ์ โคจำนงค์
 • 1. นางชุติมา ศรีเรือง
 • 2. นางสาววิริยะ ลามคำ
15 โพนทองวิทยายน
 • 1. เด็กหญิงปวีณา เพ็งพันธ์
 • 2. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ผ่องใส
 • 3. เด็กหญิงสิริอักษร พลเยี่ยม
 • 1. นางสาวดารินทร์ วิชาเดช
 • 2. นายภูดิท เมืองแวง
16 สุวรรณภูมิวิทยาลัย
 • 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรสงวน
 • 2. เด็กหญิงอาริสา พลอาษา
 • 3. เด็กหญิงอารียา ทั่งทอง
 • 1. นางนิตินุช เสนาวงศ์
 • 2. นางกัญณิชา หินทอง
17 เชียงขวัญพิทยาคม
 • 1. เด็กหญิงปลิดา น้อยก้อม
 • 2. เด็กหญิงสุชานาถ เวียงสมุทร
 • 3. เด็กหญิงภาณุมาศ ธานีวรรณ
 • 1. นางสาวนุชนารถ คำภักดี
 • 2. นางนิตยา ดวงพรม
18 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
 • 1. เด็กหญิงอรปรียา สรวงศิริ
 • 2. เด็กหญิงอทิตยา พวงมัชชิมา
 • 3. เด็กหญิงอริญญา มั่งศรี
 • 1. นางธีร์กัญญา พลนันท์
 • 2. นายสมปอง อินละคร
19 เมืองสรวงวิทยา
 • 1. เด็กชายสันติภาพ ไชยเสนา
 • 2. เด็กหญิงพรรณิภา ผลาผล
 • 3. เด็กหญิงฐิติมา คำแก้ว
 • 1. นายสังคม เทียบผา
 • 2. นางรุ่งอรุณ ยุติพันธ์
20 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 • 1. เด็กหญิงณัฐกานต์ ปุลันรัมย์
 • 2. เด็กหญิงพิตตินันท์ เพ็งแจ่ม
 • 3. เด็กหญิงพิมพกานต์ บรรลี
 • 1. นางสาวณัฐกานต์ โคตรทิพย์
 • 2. นายอัชฌา เนียมเกลี้ยง
21 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 • 1. เด็กหญิงจิดาภา จันทะรัง
 • 2. เด็กหญิงธันยาภัทร์ แสนศรีมหาชัย
 • 3. เด็กชายวัชริน อุดมศรี
 • 1. นางสาวยุภาวดี บุษบงค์
22 บัวขาว
 • 1. นางสาวฉัตรดาว วรชัย
 • 2. เด็กหญิงณภัทร ปัตลา
 • 3. เด็กหญิงน้ำมนต์ เภกะสุต
 • 1. นางพัชนียา ยุระตา
 • 2. นางสาวสุจิตร์ตา แสงนาโก
23 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กชายณัฐธภัทร แก้วสระคู
 • 2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สีหวาด
 • 3. เด็กหญิงมุทิตา ปาริโต
 • 1. นางณัฏฐ์นีย์ จันทร์เดช
 • 2. นางรำไพ รูปใส
24 เสลภูมิพิทยาคม
 • 1. เด็กชายเทพประทาน ประทาพันธ์
 • 2. เด็กหญิงนุชปวีณ์ โคจำนงค์
 • 3. เด็กหญิงธีริศรา เกษตรสินธุ์
 • 1. นางชุติมา ศรีเรือง
 • 2. นางสาววิริยะ ลามคำ
25 อนุบาลเกาะแก้ว
 • 1. เด็กชายธีรภัทร ศรีโยธี
 • 2. เด็กหญิงวิชชุลดา ชลสาร
 • 3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ คำพามา
 • 1. นางสาวอิสรา บุญเล่ห์
 • 2. นางสาวแววตา มลาไสย์
26 อนุบาลเกาะแก้ว
 • 1. เด็กชายธีรภัทร ศรีโยธี
 • 2. เด็กหญิงวิชชุลดา ชลสาร
 • 3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ คำพามา
 • 1. นางสาวอิสรา บุญเล่ห์
 • 2. นางสาวแววตา มลาไสย์
27 สารคามพิทยาคม
 • 1. เด็กชายศรยุทธ ทองทวีภรณ์
 • 2. เด็กชายเดชาพล ศรีแสง
 • 3. เด็กหญิงสุพร แก้วถือธง
 • 1. นางสาวปัทมนันท์ แสนตรี
 • 2. นางสาวพรรณสุดา แพงพงษ์มา
28 คำสร้อยพิทยาสรรค์
 • 1. นายธรรมทัต เจริญสุข
 • 2. นางสาวชนิดา ปากหวาน
 • 1. นายวีระพล ภาระเวช
 • 2. นางสาวรุจิรา แสนโท
29 เขาวงพิทยาคาร
 • 1. เด็กหญิงมุฑิตา ศรีเสถียร
 • 2. นางสาวธิดารัตน์ สุพร
 • 3. นางสาวกวินทิพย์ ปาวะรี
 • 1. นางเพ็ญมณี พากเพียร
Search Filters