การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททดลอง) จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 23 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 หนองเเวงวิทยาคม
 • 1. นายณัฐวุฒิ บุญพันธ์
 • 2. นางสาวจตุพร คนหาญ
 • 3. นางสาวจารุวรรณ จันทะกล
 • 1. นางสาวปุณยาพร ผิวขำ
 • 2. นางสาวมยุรี สุนทรส
2 เขาวงพิทยาคาร
 • 1. นางสาวดาหวัน วรสาร
 • 2. นางสาวจุรีรัตน์ ยี่วาศรี
 • 3. นางสาวธีรดา เชื้อกะโซ่
 • 1. นางพิมพา วงษ์สว่าง
 • 2. นางเพ็ญมณี พากเพียร
3 วาปีปทุม
 • 1. นายปรเมศ ปะระทัง
 • 2. นายธนธัช ภูวะพันธุ์
 • 3. นางสาวชญาดา นงนวล
 • 1. นางสาวสุวดี ปะกินัง
 • 2. นางจำปา สืบสุนทร
4 ธวัชบุรีวิทยาคม
 • 1. นางสาวธีรนุช เวียงนนท์
 • 2. นางสาวพันพัสสา นุริตมนต์
 • 3. นางสาววรินทร คำภักดี
 • 1. นางสาวจริยา ศรีชนะ
 • 2. นางสาวปาณิศา ฟองย้อย
5 อนุกูลนารี
 • 1. นางสาวลิลลิล วรวะไล
 • 2. นางสาวแพรวา เทียมวงษ์
 • 3. นางสาวพนัชกร เอื้อเจริญทรัพย์
 • 1. นายมณี อิ่มเจือ
 • 2. นายดนุพล เดชอุดม
6 สตรีศึกษา
 • 1. นายเกียรติพันธ์ วารีรักษ์
 • 2. นางสาวคีตกานต์ นามไพรสันต์
 • 3. นางสาวจิราพร อินทมนต์
 • 1. นางอภาริณี ฉิมสวัสดิ์
 • 2. นางสาวสุพิญญา เมาะราษี
7 สตรีศึกษา
 • 1. นายเอกวิตย์ วาระโก
 • 2. นางสาววริศรา แสนประดิษฐ์
 • 3. นางสาวณัฐกฤตา จันทรา
 • 1. นางอภาริณี ฉิมสวัสดิ์
 • 2. นางสาวสุพิญญา เมาะราษี
8 โพนทองพัฒนาวิทยา
 • 1. นางสาวอมลรดา ประเสริฐสังข์
 • 2. นางสาวสิริยากร สร้างการนอก
 • 3. นางสาววรัญญา บาคาล
 • 1. นางศิริพร แสนศักดิ์
 • 2. นางศศินันท์ แก้วพวง
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 • 1. นางสาวแพรไพลิน พัฒนาศูร
 • 2. นางสาวจิดารัตน์ พรมสำลี
 • 3. นางสาวกฤตยา ศิริพัฒยางกุล
 • 1. นางจารุณี มนปราณีต
 • 2. นางสาวมนสิกานต์ ทองเพชร
10 เสลภูมิ
 • 1. นางสาวเมธาวดี หงษ์เวียงจันทร์
 • 2. นางสาวธัญญารัตน์ พิมพ์วงค์
 • 3. นางสาวรุ่งอรุณ มาบาง
 • 1. นางจักษณาพัต พารา
11 กมลาไสย
 • 1. นางสาวทักษอร สุขเกตุ
 • 2. นางสาวอริสา คิสาลัง
 • 3. นางสาวกาญจนาภา จันทะพาหะ
 • 1. นางสาวจูนจุฬา ทิพย์พิมานพร
12 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 • 1. นางสาวอรปรียา จันทะรือแสน
 • 2. นางสาวแพรวประภา วุฒิสาร
 • 3. นางสาววรัญญา ผลาเหิม
 • 1. นางสาวณัฐริกา ฉายสถิตย์
 • 2. นางสาวศิรินันท์ คำแข็งขวา
13 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 • 1. นายวัชรพงษ์ ภูบานเช้า
 • 2. นางสาวณัฐนิช ฤทธิวงศ์
 • 3. นางสาวสุประวีณ์ ยะวร
 • 1. นางสาวณัฐริกา ฉายสถิตย์
 • 2. นายวสันต์ วารี
14 สมเด็จพิทยาคม
 • 1. นางสาวอรวรรณ ฤทธิ์ฤาชัย
 • 2. นางสาวกฤตยา ศรีสุพัฒน์
 • 3. นางสาวฐิติวรรณ ยนยุบล
 • 1. นางณิชากร สงวนกลิ่น
 • 2. นางสาวศศิกานต์ พันธ์โนราช
15 สมเด็จพิทยาคม
 • 1. นางสาวอรวรรณ ฤทธิ์ฤาชัย
 • 2. นางสาวกฤตยา ศรีสุพัฒน์
 • 3. นางสาวฐิติวรรณ ยนยุบล
 • 1. นางณิชากร สงวนกลิ่น
 • 2. นางสาวศศิกานต์ พันธ์โนราช
16 พนมไพรวิทยาคาร
 • 1. นางสาววริศรา เจาจาฤก
 • 2. นางสาวกนกพรรณ สีสัน
 • 3. นางสาวอนงค์นภัสร์ ทองอินทร์
 • 1. นางวีณา จันทะริมา
 • 2. นางยุพิน คำรัตน์
17 เสลภูมิพิทยาคม
 • 1. นางสาวสาธิตา เหมโส
 • 2. นางสาวอาทิตยา สังกะสี
 • 3. นางสาวศรัณยา แสนสี
 • 1. นางสาวพิไลวรรณ วรรณขาม
 • 2. นางสาวณฐาภัค ทูลธรรม
18 เชียงขวัญพิทยาคม
 • 1. นางสาวณิชา วรฉัตร
 • 2. นางสาวณัชชา ธานีวรรณ
 • 3. นางสาวนันนภัส ปัสสัย
 • 1. นางสาวนุชนารถ คำภักดี
 • 2. นางนิตยา ดวงพรม
19 เมืองสรวงวิทยา
 • 1. นางสาวนันธิดา แสนมาตย์
 • 2. นางสาวอัจฉรา ศรีอาราม
 • 3. นางสาวอารยา ลาขุนี
 • 1. นางสาวพรเพ็ญ ชนะพันธ์
20 ธวัชบุรีวิทยาคม
 • 1. นางสาวธีรนุช เวียงนนท์
 • 2. นางสาวพันพัสสา นุริตมนต์
 • 3. นางสาววรินทร คำภักดี
 • 1. นางสาวศิรินันท์ จันทร์หัวโทน
 • 2. นางสาวยุพเรศ ผันอากาศ
21 คำสร้อยพิทยาสรรค์
 • 1. นายอภิสิทธิ์ รสจันทร์
 • 2. นางสาวภัชราภรณ์ สมคะเณย์
 • 3. นางสาววรลักษณ์ ทองมหา
 • 1. นายวีระพล ภาระเวช
 • 2. นางสาวรุจิรา แสนโท
22 ท่าม่วงวิทยาคม
 • 1. นางสาวณัฐริชา สุทธิประภา
 • 2. นางสาวนริษา ศรีโภคา
 • 3. นางสาวกมลชนก เขียวน้ำชุม
 • 1. นางชนิตกานต์ คำวัน
 • 2. นางไพวรรณ พันธุ์ภูมิ
23 อนุกูลนารี
 • 1. นางสาวนิธิลักษณ์ ถินไผ่บูรณ์
 • 2. นางสาวรุ่งนภา นาทุ่งมล
 • 3. นางสาววันทนา ไชยคีรี
 • 1. นายธนศักดิ์ เจริญธรรม
 • 2. นายกีรติ ภูนาหา
Search Filters