การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

ระดับ : บุคคลทั่วไป (เฉพาะนักเรียน-นักศึกษา) จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 กุฉินารายณ์
 • 1. นายวชิรวิทย์ สืบผาง
 • 2. นายวีระยุทธ นามสง่า
 • 3. นางสาวกชพร ศรีทอง
 • 1. นายอภิชน นาชัยฤทธิ์
2 กุฉินารายณ์
 • 1. นางสาววิจิตรา บัวดี
 • 2. นางสาวธิดาพร วรรณทอง
 • 3. นายทศพล ใจถวิล
 • 1. นายอภิชน นาชัยฤทธิ์
3 ร่องคำ
 • 1. เด็กหญิงจิราพร แหล่งสนาม
 • 2. เด็กชายธนพล บุญจง
 • 3. เด็กชายรัชภูมิ บุญสมบัติ
 • 1. นางเกษร สุขชารี
 • 2. นางราตรี นาเมืองรักษ์
4 สามขาท่าหาดยาววิทยา
 • 1. นางสาวอรัญญา มีพร
 • 2. นายสุริยา พิมพ์ศรี
 • 3. นางสาวสตรีรัตน์ ชัยวรรณ
 • 1. นายจิระพล จันทนาม
 • 2. นายประชา โสภัณนา
5 สตรีศึกษา
 • 1. เด็กหญิงอริสา อัศวเดชวุฒิกุล
 • 2. เด็กหญิงลลิตา กอสุระ
 • 3. เด็กหญิงภทรพร กัญยวงศ์หา
 • 1. นางกิตติมา ธรรมราษฎร์
 • 2. นางสาวจุรีรัตน์ ประดิษฐบุญ
6 สตรีศึกษา
 • 1. นางสาวพลอยไพลิน จันทา
 • 2. นางสาวกานต์ธิดา คล้ายปาน
 • 3. นางสาวณัฏฐณิชา จำปาแก้ว
 • 1. นายภานุวัฒน์ ตรีพงษ์
7 โพนทองพัฒนาวิทยา
 • 1. นางสาวนภัสสร นิติกิตเจริญวงศ์
 • 2. นางสาวเอวิตรา เบญจรุญ
 • 3. นางสาวกชกร โลโห
 • 1. นางพัชรี ศิลแสน
 • 2. นายชัยวัฒน์ ประทุมอ่อน
8 สตรีศึกษา
 • 1. นางสาวชัญญานุช กมลสัตย์
 • 2. นางสาวพนิตพร อุตรมาตย์
 • 3. นางสาวอนัญญา โคตรทิพย์
 • 1. นางอภาริณี ฉิมสวัสดิ์
 • 2. นางสาวสุพิญญา เมาะราษี
9 สตรีศึกษา
 • 1. นางสาวณัฐชยา ปานเกิด
 • 2. นางสาวนภสร บัวผัน
 • 3. นางสาวธิดารัตน์ ศิริแว่น
 • 1. นางอภาริณี ฉิมสวัสดิ์
 • 2. นางสาวสุพิญญา เมาะราษี
10 ปทุมรัตต์พิทยาคม
 • 1. นางสาวสิรินทรา สอนสูญ
 • 2. นางสาวภัทรมน แป่มจำนัก
 • 3. นางสาวธิดาพร จันทร์ศรีระมี
 • 1. นายไสว วีระพันธ์
 • 2. นายเเสงเทียน จันสว่าง
11 พรชัยวิชชาลัย
 • 1. เด็กหญิงญาณิศา วงศ์คำภู
 • 2. เด็กชายจิรวัฒน์ ยี่วาศรี
 • 3. เด็กชายศิวัช ชมภูวิเศษ
 • 1. นายชาญณรงค์ สืบวงษ์
 • 2. นางสาวศิรินันท์ วงค์ไชยา
12 สมเด็จพิทยาคม
 • 1. นายสุทนต์ ผลพันธิน
 • 2. นางสาวดวงกมล มากระจันทร์
 • 3. นางสาววนฤมล บุรีรัตน์
 • 1. นางปริศนา โสภารีย์
 • 2. นางสาวกาญจนา มัจฉา
13 ร่องคำ
 • 1. เด็กชายนาวิน เดชทะราช
 • 2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์ กมลช่วง
 • 3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ชูศรีวาส
 • 1. นางกนกกาญจน์ ดอนหัวบ่อ
 • 2. นางสาวศรัญย์พร วรรณทอง
14 โคกล่ามพิทยาคม
 • 1. นายธีรพงษ์ ชายศรี
 • 2. นายนพฤทธิ์ ภูสุวรรณ
 • 3. นางสาวอริยาพร ชุมสิทธิ์
 • 1. นายคำสัน แน่นอุดร
 • 2. นางสุระณีย์ ติสองเมือง
15 โพนทองพัฒนาวิทยา
 • 1. เด็กหญิงกวิสรา สงวนรัตน์
 • 2. เด็กหญิงพลอยไพลิน พลเยี่ยม
 • 3. เด็กหญิงจารุภา ชายสวัสดิ์
 • 1. นางสมสวย วิชามุข
 • 2. นางสาวสลิตา แสงจันดา
16 ธวัชบุรีวิทยาคม
 • 1. เด็กชายกนกศักดิ์ ศรีทอง
 • 2. เด็กชายกิตติชัย เที่ยงผดุง
 • 3. เด็กหญิงกัญจนา สมสีดา
 • 1. นางสาวจริยา ศรีชนะ
 • 2. นางสาวปาณิศา ฟองย้อย
17 เขาวงพิทยาคาร
 • 1. นางสาวดาวประดับ กล้าหาญ
 • 2. นางสาวศุพัตรา เรืองนุช
 • 3. นางสาวปัณฑิตา น้อยชาลี
 • 1. นางพิมพา วงษ์สว่าง
 • 2. นางเพ็ญมณี พากเพียร
18 พนมไพรวิทยาคาร
 • 1. นายกฤษฎา แสงสุรินทร์
 • 2. นางสาวปวรวรรณ ผาริการ
 • 3. นายชินดนัย ชัยอาวุธ
 • 1. นายการ คำรัตน์
 • 2. นายอรรถกร ภูพวก
19 สมเด็จพิทยาคม
 • 1. นางสาวระพีพรรณ โสมิตร
 • 2. นางสาวธัญชนก ไวกล้า
 • 3. นางสาวพิมลรัตน์ แก้วสีนวน
 • 1. นางณิชากร สงวนกลิ่น
 • 2. นางธันยพร ชินคีรี
20 เชียงขวัญพิทยาคม
 • 1. นายทินกฤต ธานีวรรณ
 • 2. นายศุภณัฐ สาระพันธ์
 • 1. นางศุภมิต ศิริโสภณภิวัฒน์
 • 2. นายศิริชัย แสงปลาด
21 เชียงขวัญพิทยาคม
 • 1. นายเกียรติศักดิ์ น้อยก้อม
 • 2. นายชิษณุพงค์ กิจการนา
 • 1. นายศิริชัย แสงปลาด
 • 2. นายอุเทน วิระทูล
22 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 • 1. นายลิปปกร พลภูเมือง
 • 2. นางสาวนราวดี ไวยศรีแสง
 • 3. นางสาววิราวรรณ เวชชศาสตร์
 • 1. นางยงจิตร ศิลาพิมพ์
 • 2. นางปิยะวรรณ ถูสินแก่น
23 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 • 1. นางสาวพานิภัค ข่าขัมมะลี
 • 2. นางสาวอริศรา เมี้ยนมิตร
 • 3. นายพงษ์อนันต์ บุญศรี
 • 1. นางสาวเบญจรัตน์ บัวอ่อน
 • 2. นางสาวเรณู บุตรกาศ
24 สตรีศึกษา
 • 1. นางสาวกานต์ธิดา คล้ายปาน
 • 2. นางสาวณัฏฐณิชา จำปาแก้ว
 • 3. นางสาวพลอยไพลิน จันทา
 • 1. นายอดุลย์เดช ศรีพิลา
 • 2. นางประภากร มณีแสง
25 สตรีศึกษา
 • 1. นายฐิติวัฒน์ อิฐรัตน์
 • 2. นายณภัทร ฉายแสง
 • 3. นายโภคิน สืบจิต
 • 1. นายอดุลย์เดช ศรีพิลา
26 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 • 1. นายทนงศักดิ์ จันทเขต
 • 2. นายกฤษณะ พุ่มพยอม
 • 3. นายจักรเพชร กมลเลิศ
 • 1. นายอมรเทพ สุ่มมาตย์
 • 2. นางณัฏฐ์นีย์ จันทร์เดช
27 เมืองกาฬสินธุ์
 • 1. นางสาวนฤมล ปทุมมากร
 • 2. นางสาวเกศรา สุดากรี
 • 1. นายเขต ดอนประจำ
 • 2. ว่าที่ ร.ต.วิชชาวุธ อุ่นสิม
28 เมืองกาฬสินธุ์
 • 1. นางสาวเพชรล้ำ อ่ำหล่อ
 • 2. นางสาวเมธาวี ฉายจรัส
 • 3. นางสาวอารีรัตน์ กุไรรัตน์
 • 1. นายเขต ดอนประจำ
 • 2. ว่าที่ ร.ต.วิชชาวุธ อุ่นสิม
Search Filters