การแข่งขันเดาะบอล

ระดับ : ประถมศึกษา จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 จารุณีศึกษา
 • 1. เด็กชายศราวุฒิ ปักกาโร
 • 1. นายไพรชยนต์ ศรแผลง
 • 2. นายอภินันท์ เมฆกกตาล
2 บ้านหนองจิก
 • 1. เด็กชายอดุลยวิทย์ วงชารี
 • 1. นางสาวพันทิวา พูนขวัญ
3 บ้านดงมัน
 • 1. เด็กชายธนดล ศรีมาศเดชวัฒน์
 • 1. นายสมศักดิ์ จันทร์ราช
4 บ้านดงมัน
 • 1. เด็กชายชาญฤทธิ์ จันดิษ
 • 1. นายวัฒนา โพธิ์สุวรรณ
5 บ้านหนองจิก
 • 1. เด็กชายอิศวรา งาหอม
 • 1. นางสาวพันทิวา พูนขวัญ
 • 2. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะรัง
6 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
 • 1. เด็กชายพฤษภา สายันเกณะ
 • 1. นายวรเชษฐ์ สายันเกณะ
7 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
 • 1. เด็กชายวรยศ เครือสวัสดิ์
 • 1. นายวรเชษฐ์ สายันเกณะ
 • 2. นายปุณรัตน์ วรรณวงศ์
8 เสลภูมิวิทยาสันต์
 • 1. เด็กชายธนวิชญ์ ศิริไทย
 • 1. นายสมศักดิ์ รักธรรม
 • 2. นายพงศักดิ์ กัญญพันธ์
9 เสลภูมิวิทยาสันต์
 • 1. เด็กชายปารเมศ ภาคภูมิ
 • 1. นายสมศักดิ์ รักธรรม
 • 2. นายพงศักดิ์ กัญญพันธ์
10 อนุบาลเกาะแก้ว
 • 1. เด็กชายศุภชัย สุภศร
 • 1. นางสาวอิสรา บุญเล่ห์
 • 2. นายภูมิเมธ แวงวรรณ
Search Filters