การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 5 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 ชุมชนบ้านโคกทม
 • 1. นางสาวฟ้าใส มะโฮงชัย
 • 2. นายอาชวิน บุญคร
 • 3. เด็กชายเจษฎาภรณ์ พิมพา
 • 1. นายกสิน สิมลี
2 ชุมชนบ้านโคกทม
 • 1. นางสาวจันทิมา โลทะลาด
 • 2. นายชัยวัฒน์ หม้อแก้ว
 • 1. นายกสิน สิมลี
3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 • 1. เด็กชายภูริ จันหัวนา
 • 2. เด็กชายภูมิภัทร ธิติเมภาวัฒน์
 • 3. เด็กชายพีรภาส สิทธิโภชน์
 • 1. นายไกรเวทย์ อินธิสาร
 • 2. นายกิตติศักดิ์ โพธิโชติ
4 กมลาไสย
 • 1. เด็กชายณัฐศักดิ์ ภูบรรทัด
 • 2. เด็กชายชยากร ศรีน้อย
 • 1. นายจตุรงค์ กมลเลิศ
5 กมลาไสย
 • 1. เด็กชายวิทยา ผลวาด
 • 2. เด็กชายธนา หนูจันทร์
 • 1. นายจตุรงค์ กมลเลิศ
Search Filters