การแข่งขันเดาะบอล

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 จารุณีศึกษา
 • 1. เด็กชายภูวเดช โพธิวัน
 • 1. นายไพรชยนต์ ศรแผลง
 • 2. นายอภินันท์ เมฆกกตาล
2 อนุกูลนารี
 • 1. นายศิวายุ ศรีวารี
 • 1. นายปิยกร พันธาศรี
 • 2. นายณัฐพล กาญจนพันธุ์
3 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
 • 1. เด็กชายอนุชัย ใจทัศน์
 • 1. นายทินกร สุวรรณ์
4 ธวัชบุรีวิทยาคม
 • 1. เด็กชายชัยนันท์ สุวรรณศรี
 • 1. นางสาวนัชชา อินอุ่นโชติ
 • 2. นางสาวจริยา ศรีชนะ
5 ท่าม่วงวิทยาคม
 • 1. เด็กชายณัฐพงษ์ พันธศรี
 • 1. นายพงษ์สิทธิ์ ทองโอษฐ์
 • 2. นายประเสริฐ ทรัพย์มาก
6 ท่าม่วงวิทยาคม
 • 1. เด็กชายวุฒิพิชัย มธุวร
 • 1. นายพงษ์สิทธิ์ ทองโอษฐ์
 • 2. นายประวิทย์ อัมภรัตน์
7 โนนชัยศรีวิทยา
 • 1. เด็กชายภูวดล เตโพธิ์
 • 1. นายกฤษดา บุตรพรหม
 • 2. นายสุนัยต์ พรมวิจิตร
8 โนนชัยศรีวิทยา
 • 1. เด็กชายวุฒิพงษ์ พลาโส
 • 1. นายกฤษดา บุตรพรม
 • 2. นายสุนัยต์ พรมวิจิตร
9 กมลาไสย
 • 1. เด็กชายจารุภัทร มัลทะลา
 • 1. นางพวงลดา วรสาร
 • 2. นายยงยุทธ ยุบลพาส
10 กมลาไสย
 • 1. เด็กชายจักรภพ จันทร์สงเปลือย
 • 1. นางพวงลดา วรสาร
 • 2. นายยงยุทธ ยุบลพาส
11 บ้านหนองจิก
 • 1. เด็กชายศราวุธ สุนันต์
 • 1. นางสาวพันทิวา พูนขวัญ
12 บ้านหนองจิก
 • 1. เด็กชายรัฐภูมิ ธุระทำ
 • 1. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะรัง
 • 2. นางสาวพันทิวา พูนขวัญ
13 ห้วยผึ้งพิทยา
 • 1. เด็กชายชญานนท์ จินดามณีเจริญกุล
 • 1. นายประภาส กุลเกลี้ยง
14 ห้วยผึ้งพิทยา
 • 1. เด็กชายสุชิระ แสนตุ้มทอง
 • 1. นายประภาส กุลเกลี้ยง
15 โพนทองพัฒนาวิทยา
 • 1. เด็กชายวโรกาส อนันตภูมิ
 • 1. นายภานุวัฒน์ สุวรรณธาดา
16 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
 • 1. เด็กชายพฤษภา สายันเกณะ
 • 1. นายวรเชษฐ์ สายันเกณะ
 • 2. นายปุณรัตน์ วรรณวงศ์
17 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
 • 1. เด็กชายธนภัทร ศรีลำพัง
 • 1. นายวรเชษฐ์ สายันเกณะ
18 เขาวงพิทยาคาร
 • 1. นายชัยวัฒน์ แสนมาโนช
 • 1. นายวรเชษฐ์ สายันเกณะ
 • 2. นางรัตนา ยี่วาศรี
19 หนองห้างพิทยา
 • 1. เด็กชายอนันต์เทพ ศรีนาม
 • 1. นายอิศวเมศร์ เรืองแสน
 • 2. นายศุภรัตน์ มูลโต
20 เสลภูมิวิทยาสันต์
 • 1. เด็กชายธนวัฒน์ พรมดี
 • 2. เด็กชายยุทธนา โนนสาคู
 • 1. นายพงษ์ศักดิ์ กัญญพันธ์
 • 2. นายสมศักดิ์ รักธรรม
21 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
 • 1. เด็กหญิงพัชรินทร์ อุ่นเรือน
 • 1. นายอานนท์ หานาม
 • 2. นางสาวพนิดา ยลวิลาศ
22 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กชายเปรมปกรณ์ โอสถานนท์
 • 1. ว่าที่ ร.ต.สุกัญญา ฤโสภา
 • 2. นายธีรเทพ มีอำนาจ
23 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
 • 1. เด็กชายวิชามัย ชัยเขต
 • 1. นางสาวพรสุดา เหลืองสุข
24 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กชายวชิรวิทย์ เกษามา
 • 1. นายธนกฤต พิมพ์พรม
25 ม่วงมิตรวิทยา
 • 1. เด็กชายธีรภัทร สมเพชร
 • 1. นายพูนศักดิ์ -
26 ม่วงมิตรวิทยา
 • 1. เด็กชายณัฐพล สะระออน
 • 1. นายพูนศักดิ์ -
27 อนุบาลเกาะแก้ว
 • 1. เด็กชายสุวรรณภูมิ โพไพจิตร
 • 1. นายภูมิเมธ แวงวรรณ
28 อนุบาลเกาะแก้ว
 • 1. เด็กชายชโนทัย บุตรพรม
 • 1. นายภูมิเมธ แวงวรรณ
Search Filters