การแข่งขันเดาะบอล

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 อนุกูลนารี
 • 1. นายธรรมสถิตย์ วงศ์สะอาด
 • 1. นายปิยกร พันธาศรี
 • 2. นายณัฐพล กาญจนพันธุ์
2 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
 • 1. นายวัฒน์ธนากร เคนคำ
 • 1. นายประเสริฐ แวงวรรณ
3 ธวัชบุรีวิทยาคม
 • 1. นายภีรภัทร สมานมิตร
 • 1. นางสาวนัชชา อินอุ่นโชติ
 • 2. นางสาวลัดดาวัลย์ โคตรพิมพ์
4 กมลาไสย
 • 1. นายอดิศักดิ์ นาห้วยทราย
 • 1. นางพวงลดา วรสาร
 • 2. นายยงยุทธ ยุบลพาส
5 กมลาไสย
 • 1. นายภราดร พละสูน
 • 1. นางพวงลดา วรสาร
 • 2. นายยงยุทธ ยุบลพาส
6 โพนทองพัฒนาวิทยา
 • 1. นายนนทวัฒน์ สุดาทิพย์
 • 1. นายนิรันดร โทนุบล
7 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
 • 1. เด็กชายพฤษภา สายันเกณะ
 • 1. นายวรเชษฐ์ สายันเกณะ
 • 2. นายปุณรัตน์ วรรณวงศ์
8 เขาวงพิทยาคาร
 • 1. นายณัฐวุฒิ ศรีสุนัน
 • 1. นายวรเชษฐ์ สายันเกณะ
 • 2. นายรัตนา ยี่วาศรี
9 เขาวงพิทยาคาร
 • 1. นายธีรภพ จันทะดวง
 • 1. นายวรเชษฐ์ สายันเกณะ
 • 2. นางรัตนา ยี่วาศรี
10 หนองห้างพิทยา
 • 1. นายนันทพงศ์ คำนนท์
 • 1. นายอิศวเมศร์ เรืองแสน
 • 2. นายพงศกร แสนฤทธิ์
11 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 • 1. นายพิทักษ์ คำแสนเดช
 • 1. นางสาวสุกัญญา ฤโสภา
 • 2. นายธีรเทพ มีอำนาจ
12 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
 • 1. นายอนุวัฒน์ ยามประโคน
 • 1. นางสาวพรสุดา เหลืองสุข
13 ม่วงมิตรวิทยา
 • 1. นายนันทวิทย์ ระปะนัง
 • 1. นายพูนศักดิ์ -
14 ม่วงมิตรวิทยา
 • 1. นายสิทธิชัย บุญเพ็ง
 • 1. นายพูนศักดิ์ -
15 ท่าม่วงวิทยาคม
 • 1. เด็กชายวุฒิชัย มธุวร
 • 1. -- -
16 ท่าม่วงวิทยาคม
 • 1. เด็กชายณัฐพงศ์ พันธศรี
 • 1. -- -
Search Filters