การแข่งขันเครื่องบินวิทยุบังคับ 4 Chanel

ระดับ : มัธยมศึกษา จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 6 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 สมเด็จพิทยาคม
 • 1. นายธีรภัทร ปราณีชนม์
 • 2. นายกิตติพิชณ์ เหล่าต้น
 • 1. นายสุริยา เฉลิมชาติ
 • 2. นายวัชระพล โป๊ะตะคาร
2 สมเด็จพิทยาคม
 • 1. นายฉานพล ศิริ
 • 2. นายนิฐิพงษ์ ไชยานันตา
 • 1. นายสมร พัฒมี
 • 2. นายวัชระพล โป๊ะตะคาร
3 กันทรลักษ์วิทยา
 • 1. นายจิตรภาณุ สำลี
 • 2. นายณัฐวุฒิ ติงสะ
 • 3. นายศราวุฒิ เปลี่ยนกลาง
 • 1. นายเฉลิมศักดิ์ สำลี
 • 2. นางสาวรัตนาภรณ์ กำลังดี
4 กันทรลักษ์วิทยา
 • 1. นายภูมิพิพัฒน์ ยงเพชร
 • 2. เด็กชายณัชพล กำลังดี
 • 3. นายณฐกร คำศรี
 • 1. นายเฉลิมศักดิ์ สำลี
 • 2. นางสาวรัตนาภรณ์ กำลังดี
5 โพนทองพัฒนาวิทยา
 • 1. เด็กชายธนาพงศ์ พลเยี่ยม
 • 2. เด็กชายนภัสรพี พิมพ์ทอง
 • 3. นายศุภกฤต นุ่นนาแซง
 • 1. นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยม
 • 2. นางสมสวย วิชามุข
6 โพนทองพัฒนาวิทยา
 • 1. เด็กชายปิลันธ์ คงแถลง
 • 2. เด็กชายณัฐกร แหน่งกระโทก
 • 3. นายปฏิภาณ สีหาบุตร
 • 1. นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยม
 • 2. นางสมสวย วิชามุข
Search Filters