การแข่งขันวาดภาพ

ระดับ : ประถมศึกษา จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 7 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 บ้านหนองจิก
 • 1. เด็กชายภูตะวัน แสนโสภา
 • 1. นางสาวจิตราวดี บัวมาศ
 • 2. นางสาวพันทิวา พูนขวัญ
2 อนุบาลร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กหญิงชัญญา คณาศรี
 • 1. นางวงเดือน วรรณชิต
3 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
 • 1. เด็กชายอันวา ประทุมเพชร
 • 1. นายยม ดำรงเชื้อ
 • 2. นางทัศนา เทียนศรี
4 พรชัยวิชชาลัย
 • 1. เด็กหญิงตรีดาว สายสมบูรณ์
 • 1. นางสาวกันติศา แจ่มแจ้ง
5 บ้านดงมัน
 • 1. เด็กชายยุทธนา สมบูรณ์
 • 1. นายสมศักดิ์ จันทร์ราช
 • 2. นางสุเมตตา จันทร์ราช
6 อนุบาลเกาะแก้ว
 • 1. เด็กหญิงพัชรพร ทะละ
 • 1. นางสาวอิสรา บุญเล่ห์
 • 2. นางสาวแววตา มลาไสย์
7 เทศบาลวัดสระทอง
 • 1. เด็กชายบุญยกร โพธิกะ
 • 1. ว่าที่ ร.ต.ดุสิต นิลผาย
Search Filters