การแข่งขันวาดภาพ

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 33 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 สหัสขันธ์ศึกษา
 • 1. นายวีระภัทร วรรณรัตน์
 • 1. นางสาวกัลยา นามศรี
 • 2. นางสาวแก้วกมล สุทธิพรม
2 กมลาไสย
 • 1. เด็กชายณัฐวัฒน์ เหมศิริวรากุล
 • 1. นางยุวธิดา บัวศรี
 • 2. นางกษมาภรณ์​ จันทคัด
3 ขัติยะวงษา
 • 1. เด็กหญิงสุกัญญา ใจคุ้มเก่า
 • 1. นางกรองทอง พลเยี่ยม
4 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
 • 1. เด็กหญิงนันทัชพร แวงวรรณ
 • 1. นางศิริพร สินธุประเสริฐ
 • 2. นางสาวิตรี สังเฉวก
5 วาปีปทุม
 • 1. นางสาวศุภกาญจน์ วานิชชัง
 • 1. นางขนิษฐา เตชะนอก
6 สามขาท่าหาดยาววิทยา
 • 1. เด็กหญิงอภิญญา สีเสาร์
 • 1. นางนิตยา ผลสุข
7 จารุณีศึกษา
 • 1. เด็กหญิงอภิสรา มหาพรม
 • 1. นายวันชัย อัตตะวิชา
8 โนนชัยศรีวิทยา
 • 1. เด็กชายภูวดล เตโพธิ์
 • 1. นายกฤษดา บุตรพรม
 • 2. นายสุนัยต์ พรมวิจิตร
9 โนนชัยศรีวิทยา
 • 1. เด็กหญิงวรรณิภา โค่บุญ
 • 1. นางเพชรมณีย์ ศรีจันทร์
10 ขมิ้นพิทยาสรรพ์
 • 1. เด็กชายปรีชา ทัพโยธา
 • 1. นางประไพ วงศ์วาสนา
 • 2. นางสาวสามกรณ์ ผลเลิศ
11 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 • 1. เด็กหญิงปริยากร ลครรำ
 • 1. นางรัตนา ลครรำ
 • 2. นางพิสมัย พงษ์ศรีลา
12 ธวัชบุรีวิทยาคม
 • 1. เด็กหญิงอาทิตยา โสมาเกตุ
 • 1. นายปกรณ์ สีดาพาลี
 • 2. นางสาวจิตรานุช วันตุ้ย
13 หนองสูงสามัคคีวิทยา
 • 1. เด็กหญิงกนกวรรณ ศรชัย
 • 1. นางวัจนา ยอดอินทร์
 • 2. นางสุจิตรา แสนโคตร
14 โพนทองพัฒนาวิทยา
 • 1. เด็กหญิงปนัสยา สุขคง
 • 1. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์
 • 2. นายรัฐพงษ์ ฐานไชยยิ่ง
15 ม่วงมิตรวิทยาคม
 • 1. เด็กชายธงชัย แสนยะมาตย์
 • 1. นางอัมรินทร์ คเชนทร์ชาติ
16 พรชัยวิชชาลัย
 • 1. เด็กชายพีรพัฒน์ สุระเสน
 • 1. นางสาวกันติศา แจ่มแจ้ง
17 บ้านหนองจิก
 • 1. เด็กหญิงกัญญณัช กะมะรีย์
 • 1. นางสาวชมพูนุช ชะอินทร์วงศ์
 • 2. นางสาวพันทิวา พูนขวัญ
18 เมืองกาฬสินธุ์
 • 1. เด็กหญิงจารวี ภูแลศรี
 • 1. นางสาวปราณี นันทะแสน
19 ผาน้ำทิพย์วิทยา
 • 1. เด็กชายเกื้อกูล โพธิ์วัน
 • 1. นางสาววิลาวัลย์ พลมงคล
 • 2. นางสาวกวินลดา ปากวิเศษ
20 เสลภูมิ
 • 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์ ทวีวรรณ
 • 1. นายอัตพร ศรีคำแซง
21 โพนทองวิทยายน
 • 1. เด็กหญิงณัธชญาภา ผู้ปลื้ม
 • 1. นางเบญจมาศ สายเชื้อ
22 บ้านดงเมืองจอก
 • 1. นางสาวสุพัตรา อุ่นคำ
 • 1. นายวัชรพงษ์ พรศรี
23 กุฉินารายณ์
 • 1. เด็กหญิงโยษิตา ไชยเลิศ
 • 1. นางทัศนีย์ หน่อสีดา
24 พระกุมารร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กหญิงอมรรัตน์ จอมคำสิงห์
 • 1. นายศิริวัฒน์ ลาวัลย์
 • 2. นางสาวศิรินธร กลางท่าไคร้
25 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
 • 1. เด็กหญิงเด็กหญิงพัชรินทร์ อุ่นเรือน
 • 1. นายนายอานนท์ หานาม
 • 2. นางสาวสาวพนิดา ยลวิลาศ
26 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
 • 1. เด็กชายจีรวัฒน์ สมมงคล
 • 1. นายสมปอง อินละคร
 • 2. นายชิณวัฒน์ ภูดรโพธิ์
27 สตรีศึกษา
 • 1. เด็กหญิงชนิกานต์ ดาทุมมา
 • 1. นายขวัญชัย สุวรรณ
 • 2. นางมะลุลี สุทธิประภา
28 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 • 1. เด็กหญิงลีลาวดี แสงภารา
 • 1. นายสมดิจ ถวิลมาตย์
 • 2. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาที
29 อนุบาลเกาะแก้ว
 • 1. นางสาวจิราพร ก้องเสียง
 • 1. นางสาวอิสรา บุญเล่ห์
 • 2. นางสาวแววตา มลาไสย์
30 อาจสามารถวิทยา
 • 1. เด็กชายอนิรุตน์ พงธ์ธนู
 • 1. นางสาววนิดา ไผ่โสภา
 • 2. นายวีระพงษ์ ศิลปักษา
31 เทศบาลวัดสระทอง
 • 1. เด็กชายณัชพล สองเมือง
 • 1. ว่าที่ ร.ต.ดุสิต นิลผาย
32 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
 • 1. เด็กชายเอกพล เอกศิริ
 • 1. นายยม ดำรงเชื้อ
33 ห้วยเม็กวิทยาคม
 • 1. เด็กหญิงวริศรา เดชะวงค์
 • 1. นางถมทอง เนตร์สินบุตร
Search Filters