การแข่งขันวาดภาพ

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 41 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 สหัสขันธ์ศึกษา
 • 1. นางสาวอริยากร รัสสุรีย์
 • 1. นางสาวแก้วกมล สุทธิพรม
 • 2. นางสาวกัลยา นามศรี
2 ห้วยเม็กวิทยาคม
 • 1. นายวชิรวิทย์ เดชะวงค์
 • 1. นางถมทอง เขตร์สินบุญ
 • 2. ว่าที่ ร.ต.พานิช แสงเทพ
3 กมลาไสย
 • 1. นายทีปกร เหมศิริวรากุล
 • 1. นางยุวธิดา บัวศรี
 • 2. นางกษมาภรณ์ จันทคัด
4 ขัติยะวงษา
 • 1. นางสาววารุณี อาจคำพันธ์
 • 1. นางกรองทอง พลเยี่ยม
5 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
 • 1. นางสาววิภาพร อนันตภักดิ์
 • 1. นางศิริพร สินธุประเสริฐ
 • 2. นางวงเดือน สารพัฒน์
6 วาปีปทุม
 • 1. เด็กหญิงศุภกาญน์ วานิชชัง
 • 1. นางขนิษฐา เตชะนอก
7 วาปีปทุม
 • 1. นายศราวุฒิ สีทาป
 • 1. นางขนิษฐา เตชะนอก
8 สามขาท่าหาดยาววิทยา
 • 1. นางสาวชนิตา คำสุทธี
 • 1. นางนิตยา ผลสุข
9 จารุณีศึกษา
 • 1. นางสาวจีรารัตน์ สุธิกุลไพบูลย์
 • 1. นายวันชัย อัตตะวิชา
10 ธวัชบุรีวิทยาคม
 • 1. นางสาวพัชรี บุตรบุราณ
 • 1. นายปกกรณ์ สีดาพาลี
 • 2. นายปิยะ บุญวิเศษ
11 กุฉินารายณ์
 • 1. นางสาวกชพร ศรีทอง
 • 1. นางทัศนีย์ หน่อสีดา
12 โนนชัยศรีวิทยา
 • 1. นายธงชัย วงษาขันธ์
 • 1. นางปานรดา บัญหนองสา
13 ขมิ้นพิทยาสรรพ์
 • 1. นายพุฒิพงศ์ พันขัตร์
 • 1. นางประไพ วงศ์วาสนา
 • 2. นายกฤษฎา บุตรผา
14 หนองสูงสามัคคีวิทยา
 • 1. นายบุญฤทธิ์ แสนโสม
 • 1. นางสุจิตรา แสนโคตร
15 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 • 1. นางสาววารุณี เห็มสมัคร
 • 1. นางรัตนา ลครรำ
 • 2. นายกฤษฎาคม ปัญจะ
16 โพนทองพัฒนาวิทยา
 • 1. นายชลสิทธิ์ ยุบลชิต
 • 1. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์
 • 2. นายรัฐพงษ์ ฐานไชยยิ่ง
17 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
 • 1. นายเพชรายุธ กระจ่างกลาง
 • 1. นายยม ดำรงเชื้อ
18 ห้วยผึ้งพิทยา
 • 1. นางสาวธิติยา เรืองนุช
 • 1. นางกัญญาภัทร สุดานิช
19 มุกดาหาร
 • 1. นางสาวชุติกาญจน์ พั่วแพง
 • 1. นางประภาพรรณ พั่วแพง
20 ม่วงมิตรวิทยาคม
 • 1. นายอรชุน พูลเพิ่ม
 • 1. นางอัมรินทร์ คเชนทร์ชาติ
21 ธงธานี
 • 1. นางสาวณัฐพร สนิทนัย
 • 1. นายดนัยศักดิ์ เจริญเขต
22 ผาน้ำทิพย์วิทยา
 • 1. นางสาวนิรุชา ศรีสอง
 • 1. นางสาววิลาวัลย์ พลมงคล
 • 2. นางสาวกวินลดา ปากวิเศษ
23 เมืองกาฬสินธุ์
 • 1. นางสาวปณิดา ปกาเวสา
 • 1. นางนุชนภา ชาแสน
24 โพนทองวิทยายน
 • 1. นายรภัชรัณ เปี่ยมท้วม
 • 1. นางเบญจมาศ สายเชื้อ
25 หนองห้างพิทยา
 • 1. นางสาววรารัตน์ ศิริปะกะ
 • 1. นางอรนุช แน่นอุดร
 • 2. นายยงยุทธ์ แพงพุุด
26 หนองห้างพิทยา
 • 1. นางสาวสุพรรณษา พึ่งเทียร
 • 1. นายยงยุทธ์ แพงพุด
 • 2. นางอรนุช แน่นอุดร
27 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 • 1. นางสาวนรินทร์ธร คันยุไร
 • 1. นางวารุณี สายโสภา
 • 2. นางสุภาวดี ยุรชัย
28 พระกุมารร้อยเอ็ด
 • 1. นางสาวภาวิณี คุณสันเทียะ
 • 1. นายศิริวัฒน์ ลาวัลย์
 • 2. นางสาวเลิงใจ นนตะสี
29 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
 • 1. นางสาวสุดารัตน์ กรรมวิสุ
 • 1. นายอานนท์ หานาม
 • 2. นางสาวจันทิมา นามมุลตรี
30 เทศบาลหนองหญ้าม้า
 • 1. นางสาวณัฐมน สืบสุนทร
 • 1. นายพิทักษ์ น้อยอามาตย์
 • 2. นางทอรุ้ง เกื้อกูล
31 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
 • 1. นายจิราวุฒิ อนุวาร
 • 1. นายสมปอง อินละคร
 • 2. นายชิณวัฒน์ ภูดรโพธิ์
32 สตรีศึกษา
 • 1. นางสาวจิตรลดา ไกยสวน
 • 1. นางสาวอำภาพร ศรีสารคาม
 • 2. นางสาวอนัญยา ภักดีศรี
33 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 • 1. นายปฏิภัทร กิจจรัส
 • 1. นายสมดิจ ถวิลมาตย์
 • 2. นางยงจิตร ศิลาพิมพ์
34 อนุกูลนารี
 • 1. นางสาวอภินันท์ ขันนาเลา
 • 1. นางธัญวรัตม์ ถิตย์เจือ
 • 2. นายสมโภชน์ นันบุญ
35 ร่องคำ
 • 1. นายบุญสุวรรณ์ วงศ์อ่อน
 • 1. นางสาวจิตติมา ชูศรีวัน
36 ศรีธวัชวิทยาลัย
 • 1. นางสาววารุณี พรมแพน
 • 1. นายอมรมิตร โสภัณนา
 • 2. นางรัตนา ทิพยวัตร
37 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 • 1. นางสาวกรพิน สินจักร
 • 1. นางณัฏฐ์นีย์ จันทร์เดช
 • 2. นางพิศมัย หลวงสนาม
38 อาจสามารถวิทยา
 • 1. นายถิรทรัพย์ จวงโพนงาม
 • 1. นายวีระพงษ์ ศิลปักษา
 • 2. นางสาววนิดา ไผ่โสภา
39 เทศบาลวัดสระทอง
 • 1. นายชิษนุชา ณะวงษ์
 • 1. ว่าที่ ร.ต.ดุสิต นิลผาย
40 เสลภูมิ
 • 1. นางสาวสุพัตรา บุตรพรม
 • 1. นายอัตพร ศรีคำแซง
41 คำนาดีพิทยาคม
 • 1. นายประภวิษณุ์ พรมบุญเรือง
 • 1. นายอัษราวุฒิ จันทะแสง
Search Filters