การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (The 3rd English Science Speech Contest 2019)

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 6 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 บัวขาว
 • 1. นางสาววิชิดา บัวสาย
 • 1. นางสาวอุไรพรรณ อุปนิ
2 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
 • 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มัดหา
 • 1. นางสาวนิศากร กองอุดม
3 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 • 1. นางสาวกันตา นาทองบ่อ
 • 1. นางพิสมัย พงษ์ศรีลา
4 กมลาไสย
 • 1. นายธนภัทร อารีย์
 • 1. นางสาวกุสุมา เสนานาค
5 พระกุมารร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์ เทพบุตร์
 • 1. นางสาวนิตยา รูปเหลี่ยม
 • 2. นางสาววิภาภรณ์ มนตรี
6 เทศบาลหนอง​หญ้า​ม้า(​โรงเรียน​กีฬา​เทศบาล​เมือง​ร้อยเอ็ด)​
 • 1. เด็กหญิงลดาพร แสนภูวา
 • 1. นางวรัญญา ภูมิภาค
 • 2. นายTalla David Ngong
Search Filters