การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (The 3rd English Science Speech Contest 2019)

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 บัวขาว
 • 1. นางสาวอารียา นนทะมาตย์
 • 1. นางสาวอุไรพรรณ อุปนิ
2 เขาวงพิทยาคาร
 • 1. นางสาวสุรีรัตน์ ดาศรี
 • 1. นายปัญหา วรสาร
 • 2. นางมณีรัตน์ วรสาร
3 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
 • 1. นายรัชนากร อันหนองกุง
 • 1. นางสาวนิศากร กองอุดม
4 วาปีปทุม
 • 1. นายพัสกร นียากร
 • 1. นางลักษมี ม่วงคลา
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 • 1. นางสาวรัตนาภรณ์ วันนี
 • 1. นางจารุณี มนปราณีต
 • 2. นางภาวดี อุตรา
6 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 • 1. นางสาวชนัญธิดา พันธุ์โยศรี
 • 1. นางสาวธารทิพย์ จันทรนิมะ
 • 2. นางพัชณีย์ นาแถมทอง
7 กมลาไสย
 • 1. นายธีรวุฒิ กุดวิฬา
 • 1. นางสาวกุสุมา เสนานาค
8 สตรีศึกษา
 • 1. นางสาวอติกานต์ กองสอน
 • 1. นายอดุลย์เดช ศรีพิลา
9 สถาบันสอนภาษาอังกฤษคุณครูใบตอง
 • 1. นางสาวปลายฟ้า ทองจันทร์
 • 1. นายกมลภพ เจริญสุข
10 สตรีศึกษา
 • 1. นางสาวพสุธิดา พัทจารี
 • 1. นางวลิดา จันทรสมบัติ
11 บัวขาว
 • 1. นางสาวอารียา นนทะมาตย์
 • 1. นางสาวอุไรพรรณ อุปนิ
12 พระกุมารร้อยเอ็ด
 • 1. นางสาวปานชนก ขามรัตน์
 • 1. นางสาวชลวิภา โพธิ์หมุด
 • 2. -Obi Kingsly Nchenghe
13 ห้วยเม็กวิทยาคม
 • 1. นางสาวกัญญาดา ดาหัวโทน
 • ไม่มี
14 ศรีธวัชวิทยาลัย
 • 1. นางสาวพิยดา บรรดาศักดิ์
 • 1. นางรัตนา ทิพยวัฒน์
 • 2. นางเยาวนิตย์ อรัญญวาส
15 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 • 1. นางสาวปรียาพัทร แดงแย้ม
 • 1. นางสาวจิดาภา บุญสินธ์
 • 2. นายจิรัชติโชติ พรรณขาม
16 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
 • 1. นางสาวศิรินภา โภคานันท์
 • 1. นางสาวอรอินทร์ ชคัตตรัย
Search Filters