การประกวด “RERU Cover Dance 2019”

ระดับ : มัธยมศึกษา จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 • 1. นางสาวสุชานาถ ฉายรื่น
 • 2. เด็กหญิงพัชรินทร์ ภูกิจนาค
 • 3. เด็กหญิงชลธิชา สาระโพธิ์
 • 4. เด็กหญิงปาริดา บัวล้ำล้ำ
 • 5. เด็กหญิงธีรัตน์ชา ชิตติวุฒิพงษ์
 • 1. นางสาวจุราลักษณ์ คชรมย์
 • 2. นางพิสมัย พงษ์ศรีลา
2 ม่วงมิตรวิทยาคม
 • 1. นางสาวณัชชา ศรีน้ำเที่ยง
 • 2. นางสาวจินดารัตน์ แสนภูวา
 • 3. นางสาวศุทธินี บูราณ
 • 4. เด็กหญิงคณิศร สารรัตน์
 • 5. เด็กหญิงพิยดา ทุ่งมน
 • 1. นางวันทนี ฉิมพงษ์
3 ท่าม่วงวิทยาคม
 • 1. นายอนุชิต ภูตาเลิศ
 • 2. นางสาวอริศรา กอเดช
 • 3. นางสาวประภาพร ค้ำชู
 • 4. นางสาวยุพาพร ประเสริฐสังข์
 • 5. นางสาวสุพรรษา ดวงเพชรแสง
 • 1. นางสาวชณากาญจน์ สุทธิประภา
4 บัวขาว
 • 1. นายอดิศักดิ์ สุดเฉลียว
 • 2. นายศุภกร จานทอง
 • 3. นายบัณฑูร แช่มชื่น
 • 4. นางสาววรรณภา ปัตถา
 • 5. นางสาวเบญญา ฉัตรมงคล
 • 6. เด็กหญิงจิตติยากรณ์ ไชยทองศรี
 • 7. เด็กหญิงเปมิกา ศรีทะรัง
 • 1. นายอักษร ทองหล่อ
5 โพนทองพัฒนาวิทยา
 • 1. นางสาววิรัญญา จอมประโคน
 • 2. นางสาวพีชญา สารบรรณ
 • 3. นางสาวจินดารัตน์ พันธุ์ภูงา
 • 4. นางสาวอริสรา พันธุ์ภูงา
 • 5. เด็กชายธนภัทร สุมหา
 • 1. นางสาวจาจุรี เมืองแทน
 • 2. นางสาวพัทธ์ธีรา รัตนพันธุ์
6 โนนชัยศรีวิทยา
 • 1. นางสาวศวิตา ศรีวิเศษ
 • 2. นางสาวสุวนันท์ บุตรพรม
 • 3. นางสาวเครือวัลย์ ภูมิพันธ์
 • 4. นางสาววริยา วงเวียน
 • 5. นางสาวสุชญา ตุ่นกัณหา
 • 1. นายสมพร คำทา
 • 2. นางแจ่มนภา คำทา
7 กมลาไสย
 • 1. นางสาววรัญญา นามสว่าง
 • 2. นายกฤษกร พงษ์ซุ้ย
 • 3. นางสาวชริญญา ผิวแก้ว
 • 4. นางสาวชยาภรณ์ ฆารชม
 • 5. เด็กหญิงกานติมา ดอนสินเพิ่ม
 • 6. นางสาวโสธารา นะอุบล
 • 1. นายอรรถพล พิทักษ์
8 สตรีศึกษา 2
 • 1. นางสาวทิพวรรณ ทิพสิทธิ์
 • 2. นางสาวสุนิสา บุญสิงห์
 • 3. นางสาวศิริพร ไทยสงคราม
 • 4. นางสาวสุระวดี วรเเก่นทราย
 • 5. นางสาวมิ่งขวัญ เกียนนอก
 • 6. นางสาวภัทธราวรรณ พลปฐม
 • 1. นางมิ่งขวัญ หนองขุ่นสาร
9 สตรีศึกษา
 • 1. นางสาวณิชากร เชื้อแสดง
 • 2. นางสาวพิชามญชุ์ พรมสาขา ณ สกลนคร
 • 3. นางสาวชรินษา ฉิมพันธ์
 • 4. นางสาววิมนต์รัตน์ พืชสิงห์
 • 5. นางสาวเกศกนก มาลัยศรี
 • 6. นางสาวศศิมา สุริยาประภา
 • 7. นางสาวจิดาภา มูลสะอูม
 • 8. เด็กหญิงอิมพิมาย จันทร์เสน
 • 9. นายคิมมิคาเอล เฟรกดิกเซน
 • 10. นายสุรวีร์ กัญญพันธ์
 • 1. นายอดุลย์เดช ศรีพิลา
10 โพนทองวิทยายน
 • 1. นางสาวณัฐนรี ตามชัย
 • 2. นายอิศรา พลเยี่ยม
 • 3. นางสาวหยาดฟ้า มะณีแผลง
 • 4. นางสาวศุภกร นาคทอง
 • 5. เด็กชายอภิวัฒน์ ดลแสง
 • 6. นางสาวสิริลภรณ์ คำภักดี
 • 1. นางกมลทิพย์ หวายแดง
 • 2. นางสาวดารินทร์ วิชาเดช
11 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 • 1. นางสาวสุภาวดี โมกขรัตน์
 • 2. นางสาวปสุตา นาเมือง
 • 3. นางสาวฐิติมา นิจการ
 • 4. นางสาวกัญญาณัฐ ลีกา
 • 5. นางสาวกิตติยา ศรีบุญเรือง
 • 6. นายสุพัฒน์ สูตรขวัญ
 • 7. เด็กชายกฤษฎา เหมลา
 • 1. นางจารุณี มนปราณีต
 • 2. นางสาวมนสิกานต์ ทองเพชร
12 ธงธานี
 • 1. เด็กหญิงโยห์นา ศรีทองแดง
 • 2. เด็กหญิงสุมิตรา ไชยวาส
 • 3. เด็กหญิงรัชนีกร คำโคตรศูนย์
 • 4. เด็กหญิงธนาภรณ์ เดชศักดิ์
 • 5. เด็กหญิงปนัสยา สมเพ็ชร
 • 1. นางสาวเบญญาภา สุระภักดิ์
13 ธวัชบุรีวิทยาคม
 • 1. นางสาวอริษา ตรีเหรา
 • 2. นางสาวณัฐธิดา อ้วนหินกอง
 • 3. นางสาวปภาพินท์ บุญประคม
 • 4. นางสาวเพชรลดา ตะราษี
 • 5. นางสาวไอรดา ติริบาล
 • 6. เด็กชายกรเดช พิมพ์ตระการ
 • 7. เด็กชายพิทยากรณ์ มาศเลิง
 • 8. เด็กชายปิยะวัฒน์ อาจสามารถ
 • 1. นางสาวลัดดาวัลย์ โคตรพิมพ์
 • 2. นางสาวจริยา ศรีชนะ
14 เสลภูมิวิทยาสันต์
 • 1. เด็กหญิงสุชาดา คำสิงห์ชัย
 • 2. เด็กหญิงกิตติพร บุญโท
 • 3. เด็กหญิงนนท์ธิดา ตรองจิตร
 • 4. เด็กหญิงภิริษา ประทุมชาติ
 • 5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทัศบุตร
 • 1. นางสาวจิรัชญา สุมาลี
 • 2. นายสุรชัย เหล่าเมือง
15 เมืองสรวงวิทยา
 • 1. นายอานุภาพ ใจกุศล
 • 2. นางสาวอารยา มูลมณี
 • 3. นางสาวอัจฉรา ศิลาวรรณ
 • 4. เด็กชายภูชิต เขียนจำนงค์
 • 5. เด็กหญิงศิริพร ศรีตะวัน
 • 1. นายสำราญชัย ไกรเสน
 • 2. นางสาวพรเพ็ญ ชนะพันธ์
16 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
 • 1. นายปุณณรัตน์ วรรณวงษ์
 • 2. นายปารภัทร รุชิรพิพัฒน์
 • 3. นางสาวณัฎฐณิชา ศรีสาวแห
 • 4. นางสาวรติมา บุตรสง่า
 • 5. นางสาวรรรรรร พานิคม
 • 6. นางสาวคณิติกาญจน์ ทองอินทร์
 • 7. นางสาวกัลยาณี บุญรินทร์
 • 1. นายวชิโนรมณ์ พรอินทร์
17 สหัสขันธ์ศึกษา
 • 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วงค์สุโท
 • 2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ จัตุเทน
 • 3. เด็กหญิงพัตร์พิมล กันเสถียร
 • 4. เด็กหญิงชนานันท์ วงศ์หริรักษ์
 • 5. นายพงษ์พิพัฒน์ สี่หมื่น
 • 6. เด็กหญิงภวรัญชน์ คันศิลป์
 • 7. นางสาววาธินี สมัครสมาน
 • 8. นางสาวมุธิตา วรรณญาติ
 • 9. นางสาวแพรวา ยางนอก
 • 10. นางสาวปณิดา จ่าเห็ม
 • 1. นางสาวมลฤดี ภูยิ่ง
 • 2. นางปัญญ์ชิตา สมบัติเพิ่ม
18 บ้านหนองจิก
 • 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์ แสนคำภา
 • 2. เด็กหญิงวราภรณ์ วงชารี
 • 3. เด็กหญิงนันวิชา ชาติภูธร
 • 4. เด็กหญิงจันทราภา วันสา
 • 5. เด็กหญิงอรกมล อำพล
 • 6. เด็กหญิงชาลินี ปัจฉิมมา
 • 7. เด็กหญิงสุพรรณี ชมพู
 • 8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มูลศรี
 • 9. เด็กหญิงนันธิดา เซ็นตะคุ
 • 1. นางสาวสุภาพร ประสันแพงศรี
 • 2. นางสาวอุมาภรณ์ พลยะพันธ์
19 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 • 1. นางสาวสกาวใจ คัชเขียว
 • 2. นางสาวทิพย์สุดา วงศ์เจริญ
 • 3. นางสาวภัทรภรณ์ อินทรสีเชียงใหม่
 • 4. นายศักดิ์ชัย รัตนวารี
 • 5. นายนนทกานต์ พิมพ์โมรา
 • 6. นายณัฐพล สิงห์อ้น
 • 7. นายบวร เหลียวพัฒนพงศ์
 • 8. นายนที กืกทอง
 • 9. นางสาวอริยา วิทยา
 • 10. นางสาวนลินทิพย์ วรรณสิงห์
 • 1. นางยงจิตร ศิลาพิมพ์
 • 2. นางอุไลวรรณ แสนทวีสุข
20 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 • 1. นางสาวเยาวลักษณ์ พันภูมิพฤกษ์
 • 2. นางสาวจรัญญา สันคะนุช
 • 3. นางสาวมีณา เสือเจริญ
 • 4. นางสาวภาวิดา น้อยวิบล
 • 5. นางสาวอภิชญา บุดสี
 • 1. นางณัฏฐ์นีย์ จันทร์เดช
 • 2. นายอมรเทพ สุ่มมาตย์
21 อนุบาลเกาะแก้ว
 • 1. เด็กหญิงธัญวดี สว่างภพ
 • 2. เด็กหญิงธนิชา หัตชัย
 • 3. นางสาวจิราพร ผูกเงิน
 • 4. เด็กหญิงพัณณิตา สาลีลา
 • 5. เด็กหญิงปณิตา อู๋ทรัพย์
 • 6. เด็กหญิงรัชนีกร สิงห์เสนา
 • 7. เด็กหญิงพัณณิตา สาสีลา
 • 8. เด็กหญิงวิชุลดา ชลสาร
 • ไม่มี
22 เทศบาลวัดสระทอง
 • 1. เด็กหญิงวชิรวิทย์ มิทรานนท์
 • 2. เด็กหญิงบัญชิตา พรรณเกตุ
 • 3. เด็กหญิงกวินตา สาวิวัฒน์
 • 4. เด็กหญิงพิมลภัส สะท้านอาจ
 • 5. เด็กหญิงณัฐธิดา วงศรีไข
 • 6. เด็กหญิงธัญรัตน์ โสคำแก้ว
 • 7. เด็กหญิงศรัญนิษา ปากัด
 • 8. เด็กหญิงศศิวิมล สาภกุล
 • 1. นางสาวรญา พันธุ์ชนะ
23 เมืองกาฬสินธุ์
 • 1. นางสาวพิริยาพร ไชยวรรณ
 • 2. นางสาวดาวเรือง ดวงไกรแฝง
 • 3. เด็กหญิงโซฟี่ชาลิสา วิลเลี่ยม
 • 4. เด็กหญิงกนกพร สีสุดชา
 • 5. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์ ฉัตรเงิน
 • 1. นางสินีนาฎ ศิริชัยวัฒนกุล
 • 2. นายวีรศักดิ์ ชัยปัญญา
24 ยโสธรพิทยาคม
 • 1. นายฐิติชญา พันสาย
 • 2. นางสาวฐิติรัตน์ แพนธานี
 • 3. นางสาวสุธาสินี วงศรีแก้ว
 • 4. นางสาวกัญญาวีร์ พลไชย
 • 5. นางสาวธนาภรณ์ แสนวงษ์
 • 1. นายฆนรุจ คำคุณนา
Search Filters