การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 7 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 ปทุมรัตต์พิทยาคม
 • 1. นางสาวธีรภิญญา คำแปล
 • 2. นางสาวศศิกานต์ แสงแสน
 • 3. นายสุรพิชญ์ กมลเมือง
 • 1. นายไสว วีระพันธ์
2 ปทุมรัตต์พิทยาคม
 • 1. นายจิตรกร เศษวงค์
 • 2. นายอัครพงค์ ศรีประเสริฐ
 • 1. นายไสว วีระพันธ์
3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 • 1. นายฉัตรมงคล สร้อยบุดดา
 • 2. นายสุเมธี ศรีขัดเค้า
 • 3. นายวีรยุทธ โพธิษา
 • 1. นายไกรเวทย์ อินธิสาร
 • 2. นายกิตติศักดิ์ โพธิโชติ
4 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 • 1. นางสาวปัญญทิพย์ ประเสริฐสังข์
 • 2. นางสาวศิรินันท์ ประเที่ยง
 • 3. นางสาวอริศรา นาเมืองรักษ์
 • 1. นายไกรเวทย์ อินธิสาร
 • 2. นายกิตติศักดิ์ โพธิโชติ
5 ปทุมรัตต์พิทยาคม
 • 1. นายฉัตรชัย สมานมิตร
 • 2. นายกันยารัตต์ แสงหงษ์
 • 3. นายภูมินทร์ เก่งถิ่นดง
 • 1. นายไสว วีระพันธ์
6 กมลาไสย
 • 1. นายเจษฎาภรณ์ อรรคนันท์
 • 2. นายวรายุธ ภูส่งศรี
 • 1. นายจตุรงค์ กมลเลิศ
7 กมลาไสย
 • 1. นายวุฒธิพงษ์ อายุวัฒน์
 • 2. นายธรรพ์ณธร ม่วงมุลตรี
 • 3. นายธนพล ตรีสูนย์
 • 1. นายจตุรงค์ กมลเลิศ
Search Filters