การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 43 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กชายกิตติพงษ์ มะลากัน
 • 2. เด็กชายบัญชา อนันเอื้อ
 • 3. เด็กหญิงอภิญญา กระอาจ
 • 1. นายธนกฤต พิมพ์พรม
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กชายสหรัถ อเล็กเซ็นเดอร์ เซอร์เซน
 • 2. เด็กชายธนภูมิ กิจชำนาญ
 • 3. เด็กชายภานุวิทย์ คำวังศรี
 • 1. นายธนกฤต พิมพ์พรม
3 ท่าม่วงวิทยาคม
 • 1. เด็กชายพีระพัฒน์ ทาหา
 • 2. เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุขุม
 • 3. เด็กชายธณิษ บุตรพรม
 • 1. นางชนิตกานต์ คำวัน
 • 2. นายสุรชัย นัดที
4 ท่าม่วงวิทยาคม
 • 1. เด็กชายอานนท์ แสนกล้า
 • 2. เด็กชายเอกราช พลเยี่ยม
 • 3. เด็กชายภัทรพล สุทธิประภา
 • 1. นางชนิตกานต์ คำวัน
 • 2. นายสุรชัย นัดที
5 ม่วงมิตรวิทยาคม
 • 1. เด็กชายปิยพงษ์ ชาญเลิศ
 • 2. เด็กชายนรวิชญ์ นาทาม
 • 3. เด็กชายอนุชิต พรรษา
 • 1. นายอุบล ไกรยบุตร
 • 2. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญ
6 ม่วงมิตรวิทยาคม
 • 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ตลอดภพ
 • 2. เด็กชายวรวุฒิ ชมภูทิพย์
 • 3. เด็กชายกฤษตรี วรรณสุขี
 • 1. นายอุบล ไกรยบุตร
 • 2. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญ
7 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
 • 1. เด็กชายทวีศักดิ์ พลเยี่ยม
 • 2. เด็กชายขรรค์ชัย ขุณิกากรณ์
 • 3. เด็กชายสหรัฐ ท้าวบุตร
 • 1. นายวัชรพล ลักษร
8 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
 • 1. เด็กชายจีรวัฒน์ อุดมรักษ์
 • 2. เด็กชายธนพล สารพัฒน์
 • 3. เด็กชายกชกร โคตรคำ
 • 1. นายประเสริฐ แวงวรรณ
9 สามขาท่าหาดยาววิทยา
 • 1. เด็กชายธีระพัฒน์ ภักดีเจริญ
 • 2. เด็กชายพีรทัศน์ ธิโกษี
 • 3. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์ ยังงาม
 • 1. นายประชา โสภัณนา
 • 2. นายจิระพล จันทนาม
10 จารุณีศึกษา
 • 1. นายธนัท พฤกชาติ
 • 2. นายสรวิศ โหนดไธสง
 • 3. นายมงคลศักดิ์ หอมพนา
 • 1. นายวิทวัส สารจูม
11 จารุณีศึกษา
 • 1. นายสถาพร แก้วพะโอะ
 • 2. นายณัฐดนัย บานนาทม
 • 3. นายกิตติพงษ์ ไชยเม็ง
 • 1. นายวิทวัส สารจูม
12 โนนชัยศรีวิทยา
 • 1. นายกุลธวัช จันท่าม่วง
 • 2. นายณัฐพงษ์ กุลวงค์
 • 3. นายสุโชติ ประทุม
 • 1. นายสุนัยต์ พรมวิจิตร
 • 2. นายสำราญ พูลเพิ่ม
13 สามชัย
 • 1. เด็กชายณัฐกิตติ์ สายสินธุ์
 • 2. เด็กชายสุรชัย ดูลาสัตว์
 • 3. เด็กชายพัชรพล คงแถลง
 • 1. นางจริยา จี้กระโทก
 • 2. นายเอนก อันพาพรม
14 สามชัย
 • 1. เด็กชายสุวรรณภูมิ ศรีประไหม
 • 2. เด็กชายธีระชัย ภารบูรณ์
 • 3. เด็กชายศรนที แสงคำ
 • 1. นางจริยา จี้กระโทก
 • 2. นายเอนก อันพาพรม
15 ธวัชบุรีวิทยาคม
 • 1. เด็กชายอิทธิพล สุวรรณโคตร
 • 2. เด็กชายธวัชชัย กัณหา
 • 3. เด็กชายชัยนันท์ สุวรรณศรี
 • 1. นางสาวลัดดาวัลย์ โคตรพิมพ์
 • 2. นางสาวยุพเรศ ผันอากาศ
16 บรบือ
 • 1. เด็กชายอภิสิทธิ์ นามศักดิ์
 • 2. เด็กชายภูริภักดิ์ กุลโยธี
 • 3. เด็กชายธันวา รองศักดิ์
 • 1. นางกาญจนา กุลโยธี
 • 2. นางสาวจุฬารัตน์ ศรีปัญญา
17 บรบือ
 • 1. เด็กชายณัฐชานน หาสูง
 • 2. เด็กชายธวิชา น้อยลา
 • 3. เด็กชายณัทฐพงศ์ คำมูล
 • 1. นางกาญจนา กุลโยธี
 • 2. นางสาวจุฬารัตน์ ศรีปัญญา
18 พรชัยวิชชาลัย
 • 1. เด็กชายภูพาน งามเลิศ
 • 2. เด็กชายเจษฎา มูลเหลา
 • 3. เด็กชายคุณานนท์ กุลเกลี้ยง
 • 1. นายยุทธ ภูมิสิทธิ์
 • 2. ว่าที่ ร.ต.อัครพล โมฆรัตน์
19 พรชัยวิชชาลัย
 • 1. เด็กชายพาทิศ เหลี่ยมสิงขร
 • 2. เด็กชายณัฐพงษ์ สิงหดี
 • 3. เด็กชายกีรติ บูชาทิพย์
 • 1. นายยุทธ ภูมิสิทธิ์
 • 2. ว่าที่ ร.ต.อัครพล โมฆรัตน์
20 วาปีปทุม
 • 1. เด็กชายภทรธร ปาสารักษ์
 • 2. นายเกริกพล นามภักดิ์
 • 3. นายวิชญ์ภาส แปลงมาลย์
 • 1. นางวันทนีย์ ประจะนัง
 • 2. นางสาวสุวรรณี ผาผง
21 วาปีปทุม
 • 1. นายธนภัทร เตชะนอก
 • 2. นายธนวัฒน์ พรมชัย
 • 3. นายพชรพล อันทะลัย
 • 1. นางวันทนีย์ ประจะนัง
 • 2. นางสาวสุวรรณี ผาผง
22 โพนทองพัฒนาวิทยา
 • 1. เด็กชายธนวัฒน์ มอร์ริส
 • 2. เด็กชายธนาพงศ์ พลเยี่ยม
 • 3. เด็กชายพีรพัฒน์ ภูมิภาค
 • 1. นายคู่ชีพ อาจเดช
23 โพนทองวิทยายน
 • 1. เด็กชายณัฐดนัย แสนศิริ
 • 2. เด็กชายณัฐพล ดลพันธ์
 • 3. เด็กชายธนุวัฒน์ จงหาร
 • 1. นายภูดิท เมืองแวง
 • 2. นายศรัญญู เปลรินทร์
24 หนองห้างพิทยา
 • 1. เด็กชายกลวัชร โคกลือชา
 • 2. เด็กชายภานุพงษ์ ดวงมีวัน
 • 3. เด็กชายภูมิวเดช อันทะศรี
 • 1. นายยงยุทธ์ แพงพุด
 • 2. นางอรนุช แน่นอุดร
25 หนองห้างพิทยา
 • 1. เด็กชายรณฤทธิ์ สีเสน
 • 2. เด็กชายศราวุธ อุทโท
 • 3. เด็กชายกัสกร ภูเกิดพิมพ์
 • 1. นายยงยุทธ์ แพงพุด
 • 2. นางอรนุช แน่นอุดร
26 โพนทองวิทยายน
 • 1. เด็กชายณัฐดนัย แสนศิริ
 • 2. เด็กชายณัฐพล ดลพันธ์
 • 3. เด็กชายธนุวัฒิน์ จงหาร
 • 1. นายภูดิท เมืองแวง
 • 2. นายศรัญญู เปลรินทร์
27 ธงธานี
 • 1. เด็กชายไกรสิทธิ โสภาพล
 • 2. เด็กชายจตุรงค์ พาหะนิยช์
 • 3. เด็กชายอัครพล บุญกิจ
 • 1. นายดนัยศักดิ์ เจริญเขต
 • 2. นายสหนันท์ จันทร์หยวก
28 โพธิ์แก้วประชาสรรค์
 • 1. เด็กชายมนัญชัย ศรีรักษ์
 • 2. เด็กชายธนากร ปิ่นบุตร
 • 3. เด็กชายณัฐวุฒิ กองประมูล
 • 1. นางฉันทนา คำหอม
 • 2. นายบัญชา ขันสัมฤทธิ์
29 นิคมลำปาววิทยา
 • 1. เด็กชายธีรภัทร จิตรชาตรี
 • 2. เด็กหญิงนภัสสร พันธ์ทอง
 • 3. เด็กหญิงชัญญานุช สารลัย
 • 1. นายวิวัฒน์ สุมา
 • 2. นายธีระยุทธ ศิลาพจน์
30 นิคมลำปาววิทยา
 • 1. เด็กชายพอเพียง ภูแสงสั้น
 • 2. เด็กชายธันวา หาญโสภา
 • 3. เด็กชายรพีภัทร สังวรณ์
 • 1. นายทรัพย์สิน ดีสีแก้ว
 • 2. นายวิวัฒน์ สุมา
31 อาจสามารถวิทยา
 • 1. เด็กชายธีรเทพ โคตรท่าค้อ
 • 2. เด็กชายเชิดชัย จินดา
 • 3. เด็กชายณัฐวุฒิ หาญกล้า
 • 1. นายสันติ พันนึก
 • 2. นางกิ่งจันทร์ เพ็ชรหงษ์
32 อาจสามารถวิทยา
 • 1. เด็กชายสิริราช นารินทร์
 • 2. เด็กชายพีระพล พลอยสมบูรณ์
 • 3. เด็กชายจีระศักดิ์ สาลิพันธ์
 • 1. นายสันติ พันนึก
 • 2. นางกิ่งจันทร์ เพ็ชรหงษ์
33 กมลาไสย
 • 1. นายชยากร ศรีน้อย
 • 2. นายชัดเจน ศรียัง
 • 3. นายอรรถกร ไสยมล
 • 1. นายมารุต วรสาร
 • 2. นายพลาวุฒิ บรรพสินธุ์
34 กมลาไสย
 • 1. นายศิริศักดิ์ ภูคงน้ำ
 • 2. นายธีรภัทร์ ฆารชม
 • 3. นายปฏิเวธ สุขจิตร
 • 1. นายมารุต วรสาร
 • 2. นายพลาวุฒิ บรรพสินธุ์
35 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กชายรัชต วินทะไชย
 • 2. เด็กชายนพรุจ ขิณโคตร
 • 3. เด็กชายสิทธิชัย จำปาบุรี
 • 1. นายวีรพันธ์ุ จิตรมานะ
 • 2. นายชูชาติ บุญบรรลุ
36 พระกุมารร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีหาคลัง
 • 2. เด็กชายธีรเดช ปาโท
 • 3. เด็กชายกัสกร กองสุข
 • 1. นายประวิทย์ หานุภาพ
 • 2. นายนครินทร์ เกษมทรัพย์
37 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 • 1. เด็กชายจักริน กันหา
 • 2. เด็กชายศรายุธ แสงภารา
 • 3. เด็กชายณัฐวัฒ ลือสีสุข
 • 1. นายจตุรวิทย์ ตะริโน
 • 2. นายอัชฌา เนียมเกลี้ยง
38 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 • 1. เด็กชายพรรณศักดิ์ กันหา
 • 2. เด็กชายภานุวัตน์ กัลยาลัง
 • 3. เด็กชายสัญชัย สมีแจ้ง
 • 1. นายจตุวิทย์ ตะริโน
 • 2. นายอัชฌา เนียมเกลี้ยง
39 เมืองกาฬสินธุ์
 • 1. เด็กชายรพีภัทร ทรัพย์พงษ์
 • 2. เด็กชายกฤษณะ ศรีสุราช
 • 3. เด็กชายอภิวัฒน์ การยา
 • 1. นางชมพูนุช จำปาอ่อน
40 เมืองกาฬสินธุ์
 • 1. เด็กชายภาสกร บุตรอุดร
 • 2. เด็กชายวิทยา เพชรขันธ์
 • 3. เด็กชายภากร สวัสดี
 • 1. นางชมพูนุช จำปาอ่อน
 • 2. นางอรวรรณ เหล่าชัย
41 เสลภูมิวิทยาสันต์
 • 1. เด็กชายฌานวัฒน์ หอมหวน
 • 2. เด็กชายภานุพงษ์ สีดามาตย์
 • 3. เด็กชายกิตติพงษ์ วงษ์มุข
 • 1. นางสาวจิรัชญา สุมาลี
42 ประชาพัฒนา
 • 1. นายรัชชานนท์ อัปมะโน
 • 2. นายณัฐวุฒิ เนาวะดี
 • 3. นายอัศวิน ปรินทอง
 • 1. นางญาติมา โสภานิช
 • 2. นางภัทรินทร์ แก่นคำ
43 ประชาพัฒนา
 • 1. นายณัฐพงษ์ มะลาศรี
 • 2. นายจิรายุทธ นามโคตร
 • 3. นายอภิรักษ์ อัตเน
 • 1. นางญาติมา โสภานิช
 • 2. นางภัทรินทร์ แก่นคำ
Search Filters