การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 56 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กชายศุภกร แก้วพวง
 • 2. เด็กชายปิยพงษ์ แช่ตั้ง
 • 3. เด็กหญิงปนัดดา ไชยสิงห์
 • 1. นายธนกฤต พิมพ์พรม
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กชายศุภวัฒน์ จันทร์ท่าม่วง
 • 2. เด็กหญิงกนกทิพย์ บุตรพรม
 • 3. เด็กชายชาญวิทย์ ศิริโชติ
 • 1. นายธนกฤต พิมพ์พรม
3 ท่าม่วงวิทยาคม
 • 1. นายสุภนัย พลขจร
 • 2. นายศรายุทธ อาษาศึก
 • 3. นายอนุชา ภูตาเลิศ
 • 1. นางชนิตกานต์ คำวัน
 • 2. นางสาวชณากาญจส์ สุทธิประภา
4 ท่าม่วงวิทยาคม
 • 1. นายภูริณัฐ ละคร
 • 2. นายสุทธิชัย บุญเหมาะ
 • 3. นายศุภโชค วรพจน์
 • 1. นางชนิตกานต์ คำวัน
 • 2. นายสุรชัย นัดที
5 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
 • 1. นายชุติพนธ์ อบเชย
 • 2. นายแทนตะวัน ประหา
 • 3. นายวีระพงษ์ โฮมแพน
 • 1. นายทินกร สุวรรณ์
6 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
 • 1. นายคฑาเทพ มรมิ่ง
 • 2. นายจารุวัตร ประดับสี
 • 3. นายพงษ์พิทักษ์ แก้วเมียน
 • 1. นายนายทินกร สุวรรณ์
 • 2. นายประเสริฐ แวงวรรณ
7 ม่วงมิตรวิทยาคม
 • 1. นายพัดยศ สมนึก
 • 2. นายเจษฎา ชูรัตน์
 • 3. นายกฤษณะ พิมพ์ขันธ์
 • 1. นายอุบล ไกรยบุตร
 • 2. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญ
8 ม่วงมิตรวิทยาคม
 • 1. นายสัมพันธ์ ศรีลาดเลา
 • 2. นายอนันต์ ศรีวันทา
 • 3. นายธนวัฒน์ จิตสม
 • 1. นายอุบล ไกรยบุตร
 • 2. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญ
9 สามขาท่าหาดยาววิทยา
 • 1. นายเอกรินทร์​ พงษ์ชะอุ่ม
 • 2. นายพีระมิต ใจแก้ว
 • 3. นายจักจิตร พาหา
 • 1. นายประชา โสภัณนา
 • 2. นายจิระพล จันทนาม
10 ธวัชบุรีวิทยาคม
 • 1. นายพุทธิพงศ์ ปัญญาทรงรุจิ
 • 2. นายภีรภัทร สมานมิตร
 • 3. นางสาวศิริกัญญา ไชยคาม
 • 1. นางสาวลัดดาวัลย์ โคตรพิมพ์
 • 2. นางสาวปาณิศา ฟองย้อย
11 ธวัชบุรีวิทยาคม
 • 1. นางสาวเสาวลักษณ์ สุรพินิจ
 • 2. นางสาวนภาพร ฤทธิแผลง
 • 3. นายณัฐวุฒิ สมโพธิ์
 • 1. นางสาวลัดดาวัลย์ โคตรพิมพ์
 • 2. นางสาวศิรินันท์ จันทร์หัวโทน
12 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 • 1. นายรัชชานนท์ แก้วไชยยะ
 • 2. นายธวัชชัย ฆารสมภพ
 • 3. นางสาวเบญญาภา ฆารเจริญ
 • 1. นางเนียรนภา อรรถวิลัย
 • 2. นางสาวกิ่งแก้ว จุนทอง
13 สามชัย
 • 1. นายศุภณัฐ เหมวิจิตร
 • 2. นายอัมรินทร์ ศรีบุญจันทร์
 • 3. นายคณาธิป โทเพชร
 • 1. นางจริยา จี้กระโทก
 • 2. นายเอนก อันพาพรม
14 สามชัย
 • 1. นายณัฐพันธ์ รอดไพมน
 • 2. นายดนุนัย ทองดี
 • 3. นายฐิติพงษ์ ทานาวิน
 • 1. นางจริยา จี้กระโทก
 • 2. นายเอนก อันพาพรม
15 โนนชัยศรีวิทยา
 • 1. นายสุทิวัส สุทธิประภา
 • 2. นายสิทธิพร โคตรสุวรรณ
 • 3. นายเอกบดินทร์ กลืนสำโรง
 • 1. นายมุขพล สากำ
 • 2. นายสมพร คำทา
16 บรบือ
 • 1. นายพิเชษฐ์ พารา
 • 2. นางสาวปวีณา พื้นผา
 • 3. นางสาวจิราภา เงินบุญคง
 • 1. นางกาญจนา กุลโยธี
 • 2. นางสาวจุฬารัตน์ ศรีปัญญา
17 บรบือ
 • 1. นายธนาบดี บุริวัน
 • 2. นางสาวอารีญา พารา
 • 3. นางสาวจุฑามาศ ผิวสอาด
 • 1. นางกาญจนา กุลโยธี
 • 2. นางสาวจุฬารัตน์ ศรีปัญญา
18 วาปีปทุม
 • 1. นายณัฐพงษ์ โยธะมาตย์
 • 2. นายปนุวัฒน์ ปะกิระนา
 • 3. นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยคุณ
 • 1. นางวันทนีย์ ประจะนัง
 • 2. นายพีรพัฒน์ เสถา
19 วาปีปทุม
 • 1. นางสาวพัชราภรณ์ นามหาพิสม์
 • 2. นางสาวศรสวรรค์ วันไชย
 • 3. นางสาวอริสา อารพล
 • 1. นางวันทนีย์ ประจะนัง
 • 2. นายเอกสิทธิ์ อุทัยเรือง
20 มหาไชยพิทยาคม​
 • 1. นายปัญญวัฒน์​ รองไชย
 • 2. นางสาวสุภาพร จันทะงาม
 • 3. นางสาววรรณิภา แสนมหาไชย
 • 1. นางสาวอนงค์​ชนก​ ภู​โอบ​
 • 2. นางสาวฉวีวรรณ​์ จันทร์​สะอาด
21 มหา​ไชย​พิทยาคม​
 • 1. นายปุระชัย อันทรบุตร
 • 2. นายณัฐวุฒิ​ นิยมรัมย์
 • 3. นางสาวทัตพิชา นามบัญหา
 • 1. นางสาวอนงค์​ชนก​ ภูโอบ​
 • 2. นางสาวฉวีวรรณ​์ จันทร์​สะอาด
22 ธงธานี
 • 1. นางสาวธิดารัตน์ สังฆะบาลี
 • 2. นายนันทวุฒิ จันทร์บ้านค้อ
 • 3. นายวริศ สุขเพีย
 • 1. นายดนัยศักดิ์ เจริญเขต
 • 2. นางสาวเบญญาภา สุระภักดิ์
23 การกุศลวัดสระทอง
 • 1. นายนิติศาสตร์ ชมภูบุตร
 • 2. นายคมเพชร พลสง่า
 • 3. นายศราวุธ อารีเอื้อ
 • 1. นายสว่างพงษ์ วงศ์สมศรี
 • 2. นางสาวนิชาภา เพ็งอินทร์
24 การกุศลวัดสระทอง
 • 1. นายเตชพัฒน์ ผึ่งนอก
 • 2. นายอาชา งามผิวเหลือง
 • 3. นายอาทิตย์ งามผิวเหลือง
 • 1. นายสว่างพงษ์ วงศ์สมศรี
 • 2. นางสาวนิชาภา เพ็งอินทร์
25 ธงธานี
 • 1. นางสาวณัฐริกา ซ่อนกลิ่น
 • 2. นายธีระวัฒน์ เพชรกรรม
 • 3. นายพัชรพล ศิริจันทร์
 • 1. นายดนัยศักดิ์ เจริญเขต
 • 2. นายสหนันท์ จันทร์หยวก
26 โพนทองพัฒนาวิทยา
 • 1. นายพิชานนท์ โอฬารรัตนา
 • 2. นายวชิระ พลเยี่ยม
 • 3. นายเฉลิมชัย ทิพลา
 • 1. นายพงศ์พันธุ์ ชมภูพฤกษ์
 • 2. นายสิทธิพร ผกากลีบ
27 ผาน้ำทิพย์วิทยา
 • 1. นายจักรพันธ์ อาจวิชัย
 • 2. นายทศรถ ศรีสมบัติ
 • 3. นายธนวัฒน์ วงศ์โชคชัยปิติ
 • 1. นายอาทิตย์ เจริญตา
 • 2. นางสาววิลาวัลย์ พลมงคล
28 ผาน้ำทิพย์วิทยา
 • 1. นายศุภวิชญ์ ทองเฟื้อง
 • 2. นายสุพรรณ ไกยราช
 • 3. นายวีรภัทร พรมชน
 • 1. นายอาทิตย์ เจริญตา
 • 2. นางสาววิลาวัลย์ พลมงคล
29 หนองห้างพิทยา
 • 1. นายธนัญชัย ดุลยชาติ
 • 2. นายธนะศักดิ์ ทรงกุล
 • 3. นางสาวชนาพร อุทโท
 • 1. นายยงยุทธ์ แพงพุด
 • 2. นางอรนุช แน่นอุดร
30 หนองห้างพิทยา
 • 1. นายณัฐวัตร ทะเสนฮด
 • 2. นายกวีวัฒน์ เกณฑ์เชี่ยวชาญ
 • 3. นายศุภวิชญ์ ไชยขันธ์
 • 1. นายยงยุทธ์ แพงพุด
 • 2. นางอรนุช แน่นอุดร
31 โพนทองวิทยายน
 • 1. นายจักรกฤษ ศรีดาเลิศ
 • 2. นายณัฐวุฒิ พลเยี่ยม
 • 3. นายนันทพงษ์ สมคะเนย์
 • 1. นายภูดิท เมืองแวง
 • 2. นายศรัญญู เปลรินทร์
32 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 • 1. นายวัชรพล พันธุชา
 • 2. นายกัมปนาท เฉวียงวาศ
 • 3. นายฉัตรณรงค์ โพธิ์พรม
 • 1. นายศุภณัฐ รัตนแสง
 • 2. นายวีรพันธุ์ จิตรมานะ
33 กมลาไสย
 • 1. นายธนพล ศรีน้อย
 • 2. นายจักรินทร์ ฤกษ์ใหญ่
 • 3. นายภวดล โพธิสวัสดิ์
 • 1. นายมารุต วรสาร
 • 2. นายพลาวุฒิ บรรพสินธุ์
34 กมลาไสย
 • 1. นายยศพนธ์ เขตมรรคา
 • 2. นายปฏิพล โกตะคาร
 • 3. นายชนะชล กุดสาจารย์
 • 1. นายมารุต วรสาร
 • 2. นายพลาวุฒิ บรรพสินธุ์
35 พระกุมารร้อยเอ็ด
 • 1. นายรัชตะ สิงหะพล
 • 2. นายอิทธิพล รัตนัง
 • 3. นายเอกราช มโนสม
 • 1. นายนครินทร์ เกษมทรัพย์
 • 2. นายประวิทย์ หานุภาพ
36 พระกุมารร้อยเอ็ด
 • 1. นายรัชตะ สิงหะพล
 • 2. นายอิทธิพล รัตนัง
 • 3. นายกิตติภูมิ จันทะบุรม
 • 1. นายนครินทร์ เกษมทรัพย์
 • 2. นายประวิทย์ หานุภาพ
37 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 • 1. นายจักรกฤษ บรรดร
 • 2. นายรณชัย แซ่ตั้ง
 • 3. นายธนกิจ ฮามพิทักษ์
 • 1. นางอุไลวรรณ แสนทวีสุข
 • 2. นางยงจิตร ศิลาพิมพ์
38 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 • 1. นายวุฒิชัย คนซื่อ
 • 2. นายนายอภิวัฒน์ ชารีวัน
 • 3. นายวุฒิพงษ์ พิมยาง
 • 1. นางอุไลวรรณ แสนทวีสุข
 • 2. นางยงจิตร ศิลาพิมพ์
39 อาจสามารถวิทยา
 • 1. นายปฏิมากร เงินมีศรี
 • 2. นายธนาดล สุดเฉลียว
 • 3. นายสุรเชษฐ์ วินธิมา
 • 1. นายสันติ พันนึก
 • 2. นางกิ่งจันทร์ เพ็ชรหงษ์
40 อาจสามารถวิทยา
 • 1. นายศุภกิจ บัวดง
 • 2. นายธนากร สอนตะวงษ์
 • 3. เด็กชายพงศ์สิริ พุทธรส
 • 1. นายสันติ พันนึก
 • 2. นางกิ่งจันทร์ เพ็ชรหงษ์
41 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
 • 1. นายภัคพล ลานรอบ
 • 2. นายณรัตน์ พัดโท
 • 3. นายชนินทร์ พรหมบุตร
 • 1. นายวิโรจน์ กองมาย
 • 2. นางขวัญใจ กองมาย
42 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
 • 1. นายปิยภัทร คำวิไชย
 • 2. นายภูมิไทย หฤทัยถาวร
 • 3. นายณัฐนันท์ วินทะไชย
 • 1. นางสาวอุไรวรรณ งาสาร
 • 2. นางสาวพัชนี หงษ์ศรี
43 เมืองกาฬสินธุ์
 • 1. นายวรศิลป์ ผลเจริญ
 • 2. นายดนุพล จงศักดิ์สิทธิ์
 • 3. นายพีรสิทธิ์ ถนอมภักดิ์
 • 1. นางชมพูนุช จำปาอ่อน
 • 2. นางอรวรรณ เหล่าชัย
44 เมืองกาฬสินธุ์
 • 1. นายปุริม วงศ์สมศรี
 • 2. นายธนพันธ์ พันธ์แก้ว
 • 3. นายพุทธางกูล ศุภกิจ
 • 1. นางชมพูนุช จำปาอ่อน
 • 2. นางอรวรรณ เหล่าชัย
45 สตรีศึกษา
 • 1. นายศุภกานต์ ธราวุธ
 • 2. นายภาณพงศ์ แซ่ตั้ง
 • 3. นางสาวสุวนันท์ ขาวเจริญ
 • 1. นางจิศดา ยิ่งทรัพย์
 • 2. นายปริทัศน์ พิซิตมาร
46 สตรีศึกษา
 • 1. นางสาวทานตะวัน หงษ์ทองคำ
 • 2. นางสาวอภิญญา วงศ์ฝ่ายแดง
 • 3. นายเอกรักษ์ ลาโพธิ์
 • 1. นายเทพวุฒิ วิทยาวุธ
 • 2. นางฐิติกานต์ เค้ามาก
47 โพนเมืองประชารัฐฯ
 • 1. นายณัฐนันท์ ธุระทำ
 • 2. นายปิยะเชษฐ์ สัตยาคุณ
 • 3. นายฤทธิศักดิ์ โพธิสาขา
 • 1. นายโณทัย ชาบุญมี
 • 2. นางวรา พันนึก
48 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 • 1. นายนรบดี โพธิ์วิเศษ
 • 2. นายสุนทรพจน์ อุทิตสาร
 • 3. นายเทิดศักดิ์ดา วิเท่ห์
 • 1. นางกฤษณา สิงห์คำ
 • 2. นางณัฏฐ์นีย์ จันทร์เดช
49 ศรีธวัชวิทยาลัย
 • 1. นายกิตติกร คำสุดที
 • 2. นายชาคริส พรมแพน
 • 3. นายชินวัตร จงเทพ
 • 1. นายสุริยา รัตนมณีรัศมี
 • 2. นางสาววันวิสา ทิพวัตร
50 สหัสขันธ์ศึกษา
 • 1. นายวทัญญู คำวงษา
 • 2. นายสิรวิชญ์ แสงลา
 • 3. นางสาวทิพย์วรรณ ศรีคำมูล
 • 1. นายฉลอง ทำทอง
 • 2. นางธรรญชนก ภารพิบูลย์
51 สหัสขันธ์ศึกษา
 • 1. นายณรงค์ฤทธิ์ ราชสำเภา
 • 2. นายยศกร แก้วอำภา
 • 3. นายนพรักษ์ ชมภูศรี
 • 1. นายฉลอง ทำทอง
 • 2. นางสาวธรรญชนก ภารพิบูลย์
52 ประชาพัฒนา
 • 1. นายยุทธนา ชาวงษ์
 • 2. นายภานุพงศ์ ดงตะใน
 • 1. นางญาติมา โสภานิช
 • 2. นางภัทรินทร์ แก่นคำ
53 ประชาพัฒนา
 • 1. นายยอดฟ้า ชาวนาฝ้าย
 • 2. นายอนุวัติ จุลวงษ์
 • 1. นางญาติมา โสภานิช
 • 2. นางภัทรินทร์ แก่นคำ
54 เมืองสรวงวิทยา
 • 1. นายธนโชติ มหามิตร
 • 2. นายกิติศักดิ์ สทานสัตย์
 • 3. นายณัฐชานนท บัวกอง
 • 1. นายสันติพงศ์ ยมรัตน์
 • 2. นายกอบเกียรติ จันสุธรรม
55 เมืองสรวงวิทยา
 • 1. นายสุทธิภัทร กาวินำ
 • 2. นายทวนทอง โคตุราช
 • 3. นายนาวิน สมสะอาด
 • 1. นายสันติพงศ์ ยมรัตน์
 • 2. นายกอบเกียรติ จันสุธรรม
56 เสลภูมิ
 • 1. นายฤทธิพงษ์ ผลาพรม
 • 2. นายทักษิณ ศรีสมศักดิ์
 • 3. นายอนุทิตย์ แห้วดี
 • 1. นางสาวนงลักษณ์ เลื่อมใส
 • 2. นายอัตพร ศรีคำแซง
Search Filters