การประกวดการจัดสวนถาด (แนวความคิดศาสตร์พระราชา)

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 ท่าม่วงวิทยาคม
 • 1. เด็กหญิงมาริสา เพ็ชร์กรรม
 • 2. เด็กหญิงอุดมลักษณ์ สุทธิประภา
 • 1. นางสาวชณากาญจส์ สุทธิประภา
 • 2. นางชนิตกานต์ คำวัน
2 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
 • 1. เด็กหญิงปนัดดา โฮมแพน
 • 2. นางสาวเสาวลักษณ์ อัศวภูมิ
 • 1. นางสาวนิศากร กองอุดม
 • 2. นางปนัดดา โสภาอุทก
3 อนุกูลนารี
 • 1. เด็กหญิงอวัสดา ภารจรัส
 • 2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ภารไสว
 • 1. นางวนิดา วงศ์คำจันทร์
 • 2. นายคมสันย์ วรรณจักร์
4 วาปีปทุม
 • 1. เด็กหญิงนันท์ทนัช พิกุลสวัสดิ์
 • 2. เด็กหญิงดาวเด่น แซ่เปีย
 • 1. นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์
 • 2. นางประภาศรี ทิพย์พิลา
5 บ้านหนองจิก
 • 1. นางสาววัณนิภา ช้อยโคกสูง
 • 2. นางสาวมณีรัตน์ ปัสสาโก
 • 1. นายวรวุฒิ ภูเฮืองแก้ว
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กันย์ วริศวโรดม
 • 2. เด็กหญิงฐิติดาภา มะลัยแสน
 • 1. นายสมบัติ เพ็งนาม
 • 2. นายอภิชาติ จันหัวนา
7 โนนชัยศรีวิทยา
 • 1. เด็กหญิงมณีมณฑน์ ต้นคำ
 • 2. เด็กหญิงวันวิสา ศรีพล
 • 1. นางอัมพร พูลเพิ่ม
 • 2. นายสุนัยต์ พรมวิจิตร
8 ธวัชบุรีวิทยาคม
 • 1. เด็กหญิงวันวิสาข์ ฉลาดเอื้อ
 • 2. เด็กหญิงชวิษา นาวัลย์
 • 1. นางสาวยุพเรศ ผันอากาศ
 • 2. นางสาวปาณิศา ฟองย้อย
9 กมลาไสย
 • 1. เด็กหญิงปลิตา นันตา
 • 2. เด็กหญิงขวัญสุดา ยอดคำ
 • 1. นางยุพาภรณ์ ภักดีชน
 • 2. นางสาวชฎาลักษณ์ จิตราช
10 ร่องคำ
 • 1. เด็กชายนาวิน เดชทะราช
 • 2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ชูศรีวาส
 • 1. นางกนกกาญจน์ ดอนหัวบ่อ
 • 2. นางสาวศรัญย์พร วรรณทอง
Search Filters