การประกวดการจัดสวนถาด (แนวความคิดศาสตร์พระราชา)

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 ท่าม่วงวิทยาคม
 • 1. นางสาวนัฎฒิพร สุระ
 • 2. นางสาวปรานต์วาด ฤทธิ์ยงค์
 • 1. นางชนิตกานต์ คำวัน
 • 2. นางสาวชณากาญจส์ สุทธิประภา
2 บรบือ
 • 1. นางสาวอรุณวรรณ นามวิเศษ
 • 2. นางสาวชยากร แสนทำพล
 • 1. นางกัลยานี เรืองฤทธิ์
 • 2. นายประกอบ บำรุง
3 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
 • 1. นางสาวฟาริดา โสปันหาริ
 • 2. นายกิตติวัฒน์ พรมพุทธา
 • 1. นางชิญนารถ สุดานิช
 • 2. นางสาวิตรี สังเฉวก
4 สามขาท่าหาดยาววิทยา
 • 1. นางสาววรภา เชิงหอม
 • 2. นายธวัชชัย ดำขำ
 • 1. นางนิตยา ผลสุข
5 วาปีปทุม
 • 1. นายณัฐสิทธิ์ ศรีรักษ์
 • 2. นางสาวกนกพร มุงคุณ
 • 1. นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์
 • 2. นางประภาศรี ทิพย์พิลา
6 ธวัชบุรีวิทยาคม
 • 1. นายภูธเนศ สารพล
 • 2. นายพีรพัฒน์ นนทะภา
 • 1. นางสาวจริยา ศรีชนะ
 • 2. นางสาวลัดดาวัลย์ โคตรพิมพ์
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 • 1. นางสาวแพรไพลิน พัฒนาศูร
 • 2. นางสาวอธิชา อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 • 1. นายสมบัติ เพ็งนาม
 • 2. นายนิคม จันทะโสม
8 โนนชัยศรีวิทยา
 • 1. นายภานุวัฒน์ สีหานนท์
 • 2. นางสาวอาทิตยา วิชัยผิน
 • 1. นางอัมพร พูลเพิ่ม
 • 2. นายสำราญ พูลเพิ่ม
9 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 • 1. นางสาวคุนัญญา ขันคำต๊ะ
 • 2. นางสาวรุจิรา ภู่ทอง
 • 1. นางสาวธารทิพย์ จันทรนิมะ
10 กมลาไสย
 • 1. นายศุภกิตร์ หาญศึก
 • 2. นางสาวณัฐรุจา ศรีสวาสดิ์
 • 1. นางยุพาภรณ์ ภักดีชน
 • 2. นางสาวชฎาลักษณ์ จิตราช
Search Filters