การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น (ภาคภาษาไทย) จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 51 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 บัวขาว
 • 1. เด็กหญิงชญาดา งาดี
 • 2. เด็กหญิงวนมน ไชยโสภา
 • 1. นางพนารินทร์ สวัสดิ์ตระกูล
 • 2. นางจุฑาทิพย์ ศรีพลอย
2 สหัสขันธ์ศึกษา
 • 1. เด็กหญิงวันวิสาข์ นีรพจน์
 • 2. เด็กชายสาส์นไชย ไชยสาร
 • 1. นางสาวกัลยา นามศรี
 • 2. นางสาวแก้วกมล สุทธิพรม
3 อนุกูลนารี
 • 1. เด็กชายบุญธนกฤต ภูน้ำย้อย
 • 2. เด็กหญิงอรสา อรรถประจง
 • 1. นางธัญวรัตม์ ถิตย์เจือ
 • 2. นายสมโภชน์ นันบุญ
4 บรบือ
 • 1. เด็กชายกมลพัฒน์ คมศรีโสรัตน์
 • 2. เด็กหญิงวรพรรณ รักษาชาติ
 • 1. นางกุสุมา วรรณจันทร์
 • 2. นางพุทธสินธ์ ผิวสอาด
5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กชายต่อชนก ช่วงโชติ
 • 2. เด็กชายวชิรวิทย์ เดษามา
 • 1. นายธนกฤต พิมพ์พรม
6 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 • 1. เด็กหญิงกชกร คล่องแคล่ว
 • 2. เด็กหญิงกรเกศ จิรัปปภา
 • 1. นายสุพรม ปัททุม
7 เขาวงพิทยาคาร
 • 1. เด็กหญิงนัจทินันต์ พุ้งสินธุ์
 • 2. เด็กหญิงณัฐกิตติ์ เครือศรี
 • 1. นางมณีรัตน์ วารสาร
 • 2. นางรัตนา ยี่วาศรี
8 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 • 1. เด็กชายธีระวัฒน์ จุลรัตน์
 • 2. เด็กหญิงเทียนหอม ศิลาแยง
 • 1. นางธิดารัตน์ ประเสริฐสังข์
9 กมลาไสย
 • 1. เด็กหญิงธนพร ศรีน้ำอ้อม
 • 2. เด็กหญิงเพชรสุดา ภูหวล
 • 1. นางอรทัย มโนขันธ์
 • 2. นางประไพพรรณ วิไลแก้ว
10 สามขาท่าหาดยาววิทยา
 • 1. เด็กหญิงจินดารัตน์ ลำเภา
 • 2. เด็กชายศาสนันท์ โทขันธ์
 • 1. นายประชา โสภัณนา
 • 2. นายวรวุฒิ แสงดอกไม้
11 ร่องคำ
 • 1. เด็กชายสกลสินธุ์ ยุบลชิต
 • 2. เด็กชายปกรณ์ ขวัญเมือง
 • 1. นางเพียงพิศ ยุบลชิต
12 ยโสธรพิทยาคม
 • 1. เด็กหญิงชนม์นิภา ตุยาใส
 • 2. เด็กหญิงพิมพ์ดารณี เสงี่ยมวิบูล
 • 1. นายวาทิต แสงจันทร์
 • 2. นางสาวณัฐนันท์ เฉลียวพงษ์
13 ม่วงมิตรวิทยาคม
 • 1. เด็กหญิงขนิษฐา สารบรรณ
 • 2. เด็กหญิงพัชชา ชาญเลิศ
 • 1. นายอุบล ไกรยบุตร
 • 2. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญ
14 วาปีปทุม
 • 1. นางสาวสุชาวดี จงจิตต์
 • 2. เด็กชายกีรติ ทาสีแก้ว
 • 1. นายชูเกียรติ คุ้มเนตร
15 คำม่วง
 • 1. เด็กชายไกรวิชญ์ เถาชาลี
 • 2. เด็กหญิงวิสิฐพร ภูดอกไม้
 • 1. นายชวกฤษ นาจันทัด
 • 2. นางสาวแววดาว ศรีบ้านโพน
16 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 • 1. เด็กหญิงศุภรวดี ไวยเวช
 • 2. เด็กหญิงบุณทริก กายาผาด
 • 1. นางอรนิจ นาชัยเวียง
 • 2. นางพัชณีย์ นาแถมทอง
17 เทศบาลหนองหญ้าม้า
 • 1. เด็กหญิงศุภิสรา เทพวงค์ษา
 • 2. เด็กหญิงปานไพลิน ศรีทอง
 • 1. นางทอรุ้ง เกื้อกูล
 • 2. นางจุฬารัตน์ มีหลง
18 สารคามพิทยาคม
 • 1. เด็กหญิงวรรณิชชา วรรณศรี
 • 2. เด็กหญิงธนิกานต์ ดอนพลัด
 • 1. นางสาวศุภรดา โพธิ์ขี
 • 2. นางสาวอรุณรัตน์ เหล่าชัย
19 โนนชัยศรีวิทยา
 • 1. เด็กชายณัชพล บุตรพรม
 • 2. เด็กหญิงทิพย์มณี บุญศิริ
 • 1. นายสุนัยต์ พรมวิจิตร
 • 2. นายสำราญ พูลเพิ่ม
20 สตรีศึกษา
 • 1. นางสาวจิราภา เพ่งจันทร์
 • 2. นางสาวจิณัฐตา หวานใจ
 • 1. นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ
21 มุกดาหาร
 • 1. เด็กหญิงณัฐธิดา พิมพ์ลี
 • 2. เด็กหญิงสุชานาฎ พันธ์วงค์
 • 1. นางสาววัชราภรณ์ เมตุลา
 • 2. นางสมถวิล ทวีโคตร
22 ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์
 • 1. นายธนากร โพธิ์พา
 • 2. นายอนุชิต บุตรพรม
 • 1. นางสาวอรุโณทัย แวงวรรณ
 • 2. นายธนพงษ์ อุตคำ
23 สามชัย
 • 1. เด็กหญิงรดายุ พลเสน
 • 2. เด็กหญิงพเยียชนก ยานุ
 • 1. นางสาวณัฐญาณ์ กะตะโท
 • 2. นางสาววาสนา สารกรณ์
24 ห้วยผึ้งพิทยา
 • 1. นางสาวอารดา คำชมเศ้า
 • 2. นางสาววาธิดา วิชานวน
 • 1. นางกัญญาภัทร สุดานิช
25 อำนาจเจริญ
 • 1. เด็กหญิงชลดา พละไกร
 • 2. เด็กหญิงโชติมณี ปานบำรุง
 • 1. นางอรุณี ทองรัง
26 บ้านหนองจิก
 • 1. เด็กหญิงวราภรณ์ วงชารี
 • 2. เด็กหญิงกัลยารัตน์ แสนคำภา
 • 1. นางสาวชมพูนุช ชะอินทร์วงศ์
 • 2. นางสาวอุมาภรณ์ พลยะพัน
27 สมเด็จปริยัติ
 • 1. เด็กชายอภิสิทธิ์ อ่ำทิ่ม
 • 2. เด็กชายภูผา เหาะประโคน
 • 1. นายพิริย์พงษ์ ภูศรีโสม
28 โพนทองพัฒนาวิทยา
 • 1. นางสาวลักษนพร จ้ำสีชา
 • 2. นางสาวสหฤทธิ์ สายเนตร
 • 1. นางสาวธนัชชา ธวัชชัยดำรง
 • 2. นางสาวพัชรา พลเยี่ยม
29 เมืองกาฬสินธุ์
 • 1. เด็กชายวรวุฒิ บุญยู้
 • 2. เด็กหญิงบุษยา ภูระบัตร
 • 1. นางจิราพร เครือแวงมน
 • 2. นางสาวณัฐพร อรรคอำนวย
30 เมยวดีพิทยาคม
 • 1. เด็กชายชินทาโร ยามาโมโต้
 • 2. เด็กหญิงอริสา ไชยดำ
 • 1. นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญ
 • 2. นางสาวรัชนก บุญสินพร้อม
31 หนองห้างพิทยา
 • 1. เด็กหญิงกานติมา สีหินกอง
 • 2. เด็กหญิงสุรัสวดี สิงห์พันธ์
 • 3. เด็กหญิงสุสัสวดี สิงห์พันธ์
 • 1. นางอรนุช แน่นอุดร
 • 2. นางวิศรุตา ขันทจันทร์
32 พนมไพรวิทยาคาร
 • 1. เด็กชายรณกร ศรีทรัพย์
 • 2. เด็กหญิงธนภรณ์ โครตสุวรรณ
 • 1. นายสนั่น จันทะริมา
 • 2. นางสาวอารีย์ เผือกไธสง
33 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
 • 1. เด็กหญิงจิรัชญา หลักหิน
 • 2. เด็กหญิงเพียวพันธุ์ นวลบัตร
 • 1. นายนายภาณุพงค์ แสนท้าว
 • 2. นางอนุรักษ์ พื้นอินทร์
34 ธวัชบุรีวิทยาคม
 • 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ รัตนตระกูล
 • 2. เด็กชายคณิศร วินทะไชย
 • 1. นางสาวยุพเรศ ผันอากาศ
 • 2. นางสาวจิตรานุช วันตุ้ย
35 ปทุมรัตต์พิทยาคม
 • 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์ แก้วมงคล
 • 2. เด็กหญิงรัตนากร วรวิเศษ
 • 1. นางภัคจิรา สุภศร
36 เสลภูมิพิทยาคม
 • 1. เด็กชายวีรโรจ บูระวงษ์
 • 2. เด็กหญิงอัญชลี พิบูลย์
 • 1. นายปัญญา น่าบัญฑิต
37 กุฉินารายณ์
 • 1. เด็กหญิงดุสิตา จองลีพันธ์
 • 2. เด็กหญิงณัฏธณิชาวรรณ จันทะวัน
 • 1. นางศิริเพ็ญ พงศ์นวบูรณ์
38 พระกุมารร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กหญิงกัลยา มาตย์วิเศษ
 • 2. เด็กชายธนากร สัตนาโค
 • 1. นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ไพร
 • 2. นางสาวศิรินธร กลางท่าไคร้
39 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กหญิงปาณิศา สารสม
 • 2. เด็กหญิงพรสวรรค์ แสงงาม
 • 1. นางจารุณี มนปราณีต
 • 2. นางภาวดี อุตรา
40 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
 • 1. นางสาวกนกวรรณ์ น้อยเสนา
 • 2. เด็กหญิงอาทิตยา นาเวียง
 • 1. นางสายทอง ถิตย์กิจ
 • 2. นางสาวดอกไม้ ขาวศรี
41 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 • 1. เด็กหญิงพัชรินทร์ ขจรอนันต์
 • 2. เด็กหญิงศรัณยา ตู้ฉกาศ
 • 1. นางกมลรัตน์ พุดสีเสน
 • 2. นางสาวนันทกานต์ แสนโสม
42 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
 • 1. เด็กหญิงนันทิชา พรมกุง
 • 2. เด็กหญิงกานต์พิชชา เศรษโฐ
 • 1. นางสาวยุพิณ พาราศรี
43 สุวรรณภูมิวิทยาลัย
 • 1. เด็กชายศุภพิชญ์ อุดม
 • 2. เด็กชายคมธัช สุนทรบุญ
 • 1. นางจุลจิรา ทาสระคู
 • 2. นางสุริโย จันทร์มณี
44 คำสร้อยพิทยาสรรค์
 • 1. นางสาววาสนา สุวะชาติ
 • 2. นางสาวนิชาภัทร บุตดา
 • 1. นางวธัญญา วาปี
 • 2. นางสาวรุจิรา แสนโท
45 คำนาดีพิทยาคม
 • 1. นายขจรศักดิ์ โสภา
 • 2. นายคลังเงินทอง เขตชมพู
 • 1. นายชัยพิชิต วาระสิทธิ์
 • 2. นางพิสมัย เจาะจง
46 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 • 1. เด็กหญิงกนกวรรณ หลอดแก้ว
 • 2. เด็กหญิงศุภลักษณ์ ประจบจันทร์
 • 1. นางสาวรุ่งนะภา แก้วไพรวัน
 • 2. นางวิไล กัลยามาตร์
47 โพนเมืองประชารัฐฯ
 • 1. เด็กหญิงนีรนุช ธรรมรส
 • 2. เด็กหญิงศศิธร พินิจมนตรี
 • 1. นายโณทัย ชาบุญมี
 • 2. นางสาวอุมาพร จารย์รัตน์
48 อนุบาลเกาะแก้ว
 • 1. เด็กหญิงกรแก้ว รสสุนทร
 • 2. เด็กหญิงณัฐณิชา สละการ
 • 1. นางสาวอิสรา บุญเล่ห์
49 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
 • 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ ปัตทะมะ
 • 2. เด็กหญิงอนงค์นาฎ สาตสิน
 • 1. นางสาววรรณภา นามแก้ว
 • 2. นางสาวศิรินันท์ สีสรรค์
50 ประชาพัฒนา
 • 1. นางสาวญาดา ภูมาศ
 • 2. นางสาวพัชรา เพ่งพิศ
 • 1. นางสุมาลย์ ภวภูตานนท์
 • 2. นางจารุวรรณ์ ชนะพันธ์
51 โคกล่ามพิทยาคม
 • 1. เด็กหญิงอนัญพร ไชยขันธุ์
 • 2. เด็กหญิงทรงอัปสร โทนหงสา
 • 1. นางสาวสมหมาย หงส์พันธ์
 • 2. นางลักขณา ฉิมกูล
Search Filters