การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคภาษาไทย) จำนวนสถานศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 53 สถานศึกษา ย้อนกลับ
หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง : Aj Khemawit Jittayasothon
# โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
1 บัวขาว
 • 1. นายคชา ศิลาแยง
 • 2. นายนภสินธ์ เผือดผุด
 • 1. นายเรม่อน พื้นอินทร์
 • 2. นางสาวดารณี จงสมชัย
2 สหัสขันธ์ศึกษา
 • 1. นางสาวฐิติรัตน์ หมอกวงศ์
 • 2. นางสาวภัทรจิต ภูแสนศรี
 • 1. นางสาวแก้วกมล สุทธิพรม
 • 2. นางสาวกัลยา นามศรี
3 อนุกูลนารี
 • 1. นางสาวญาณิศา สนิทชน
 • 2. นางสาวกัลยากร ภูสมหมาย
 • 1. นางธัญวรัตม์ ถิตย์เจือ
 • 2. นายสมโภชน์ นันบุญ
4 บรบือ
 • 1. นางสาวศิริยากร ยศไพศาล
 • 2. นางสาวชนัญญา นาคคำ
 • 1. นางสาวดวงกมล แซ่ตั้ง
 • 2. นางสาวนัชชา ศรีเกิน
5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
 • 1. นางสาวจุฑามาศ เข็มทอง
 • 2. นายวาทิต มณี
 • 1. นางอนุรักษ์ พื้นอินทร์
 • 2. นางสาวศิริพร ภูมิพันธ์ุ
6 เขาวงพิทยาคาร
 • 1. นางสาวชนิภรณ์ จรัสแสง
 • 2. นางสาวธนาวดี ศาลาโรจน์
 • 1. นางมณีรัตน์ วรสาร
 • 2. นางพิมพา วงษ์สว่าง
7 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
 • 1. นางสาวปิยณัฐ ขุนเพิ่ม
 • 2. นายอภิสิทธิ์ ประหา
 • 1. นางศิริกร จันทโคตร
8 เสลภูมิพิทยาคม
 • 1. นางสาวมัทนา เหล่ามาลา
 • 2. นางสาวภาณุมาศ โพธิสิงห์
 • 1. นางสงกรานต์ มูลศรีแก้ว
 • 2. นางสาวฉันทนา ภาโนมัย
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 • 1. นางสาวนภัส คงเรือง
 • 2. นางสาวสุฐิตา ช่างเกวียน
 • 1. นายนิคม จันทะโสม
 • 2. นางภาวดี อุตรา
10 ร่องคำ
 • 1. นายเจษฎาภรณ์ โชติมุข
 • 2. นางสาวอุบลรัตน์ อุดมรัตน์
 • 1. นายวรชัย อุปนิ
 • 2. นางสาวศิริพร นิลโคตร
11 สามขาท่าหาดยาววิทยา
 • 1. นางสาวรสสุคนธ์ จันทร์หา
 • 2. นางสาวอารียา สีเสาร์
 • 1. นางยุภาพร รัตนศรี
 • 2. นายจิระพล จันทนาม
12 วาปีปทุม
 • 1. นายศุภฤษกษ์ ปะกาเวสา
 • 2. นายศุภกิตติ์ ทาสีแก้ว
 • 1. นายสิทธิชัย วาลมูลตรี
 • 2. นายชัยวัฒนา ประภาศรี
13 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 • 1. นางสาวแพรไพลิน พัฒนาศร
 • 2. นางสาวอธิชา อ่อนพฤกภูมิ
 • 1. นายสมบัติ เพ็งนาม
 • 2. นายนิคม จันทะโสม
14 โนนชัยศรีวิทยา
 • 1. นายผดุงเดช ตะราษี
 • 2. นางสาวพรทิพย์ บุตรพรม
 • 1. นางกัลยารัตน์ เนื่องบุรีรัมย์
15 คำม่วง
 • 1. นายกันตพงศ์ ปรีดี
 • 2. นางสาวอนัญญา ฤทธิ์ลัน
 • 1. นางสาวแววดาว ศรีบ้านโพน
 • 2. นางสาวนลิน พลโคกก่อง
16 ยโสธรพิทยาคม
 • 1. นายณทศธร ชมภูบุตร
 • 2. นายหัสดี ลุล่วง
 • 1. นางญาณิศา แสงแสน
 • 2. นายกรบดินทร์ โพธิสิงห์
17 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 • 1. นายธีรภัทร นิระภาพ
 • 2. นางสาวจิรดา พันธุ์เทศ
 • 1. นายนฤเทพ รุ่งระวีวิลาศ
18 สตรีศึกษา
 • 1. นางสาววชิราภรณ์ มยุโรวาท
 • 2. นางสาวกมลทิพย์ นุสุนทรา
 • 1. นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ
 • 2. นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ
19 โพนทองพัฒนาวิทยา
 • 1. นายธรรณธรณ์ กองมณี
 • 2. นางสาวีรัตนากร เจ็งสืบสันต์
 • 1. นางสาวนันทนิจ ทิพยมาศ
20 มุกดาหาร
 • 1. นายตะวัน งามแสง
 • 2. นางสาวนภัสสร ทะเสนฮด
 • 1. นางสมถวิล ทวีโคตร
 • 2. นางสาววัชราภรณ์ เมตุลา
21 ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์
 • 1. นายปรีดา สอนคูณ
 • 2. นายชัยเอนก กุลสุวรรณ
 • 1. นายศุภกร ศรีพรหม
 • 2. นายไชยยันต์ พวงปัญญา
22 ยางตลาดวิทยาคาร
 • 1. นางสาวแพรวา ภูก้านคำ
 • 2. นางสาวอารียา ชิณวรรณ์
 • 1. นายปฏิวัติ ไชยมาตร
 • 2. นางสาวนัณฑณา นาตรีชน
23 กมลาไสย
 • 1. นางสาวจันทิมา ดำขำ
 • 2. นายวีระชัย ศรีพล
 • 1. นายมารุต วรสาร
 • 2. นายพลาวุฒิ บรรพสินธุ์
24 สามชัย
 • 1. นางสาวจันทิมา สารขันธ์
 • 2. นางสาวอัญชนา แช่มชื่น
 • 1. นางสาวณัฐญาณ์ กะตะโท
25 หนองสูงสามัคคีวิทยา
 • 1. นางสาวชฎาภรณ์ ปัญญาพ่อ
 • 2. นางสาวทัศนีย์ ศิริชัยวัฒนกุล
 • 1. นายถนอม น้อยทรง
 • 2. นางสาวจิราพร นนตะรัตน์
26 ปทุมรัตต์พิทยาคม
 • 1. นางสาวณัฐนิชา ดวนพล
 • 2. นางสาวศศินา วงษ์ประเทศ
 • 1. นางรุ่งนภา วรรณคำ
 • 2. นางสาวพิมลพรรณ นินทะสิงห์
27 อำนาจเจริญ
 • 1. นายนิธินนท์ ค่อยแจ้ง
 • 2. นายสัพพัญญู บุญมาลี
 • 1. นางสาวนิรชร ชุติเนตร
28 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 • 1. นายจิรายุ ไม้แก้ว
 • 2. นายยศพนธ์ วรรณสิงห์
 • ไม่มี
29 สุวรรณภูมิวิทยาลัย
 • 1. นางสาวชุติมา ศรีสมบูรณ์
 • 2. นางสาวอัจฉรียา นามไพร
 • ไม่มี
30 สมเด็จปริยัติ
 • 1. นายเจษฎา ปรางค์นอก
 • 2. นายเศรษวัฒน์ สุพร
 • 1. นายพิริย์พงษ์ ภูศรีโสม
31 เมืองกาฬสินธุ์
 • 1. นายเจษดำรงณ์ ไชยรอด
 • 2. นางสาวทิพวัลย์ จำเริญรักษ์
 • 1. นางนุชนภา ชาแสน
 • 2. นางสาวจินตวีร์ โยสีดา
32 เสลภูมิ
 • 1. นางสาวภูวมิลร์ พุ่มทับทิม
 • 2. นางสาวน้ำฝน ดวงสีเสน
 • 1. นายอัตพร ศรีคำแซง
 • 2. นางสาวนงลักษณ์ เลื่อมใส
33 เสลภูมิ
 • 1. นางสาวน้ำฝน ดวงสีเสน
 • 2. นางสาวขวัญใจ คชมิตร
 • 1. นายอัตพร ศรีคำแซง
 • 2. นางสาวนงลักษณ์ เลื่อมใส
34 เมยวดีพิทยาคม
 • 1. นางสาวจอมขวัญ สิงห์ทอง
 • 2. นายปฐวี ทวีอภิรดีพานิช
 • 1. นางสะอาด พลซื่อ
 • 2. นางอมร ชมศรีวรรณ
35 กุฉินารายณ์
 • 1. นายชยานิน สุริสาย
 • 2. นายสิทธิชัย บุษบงค์
 • 1. นางบุศรินทร์ หาญสินธุ์
36 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 • 1. นายภัทรกฤต สามาอาพัฒน์
 • 2. นางสาวปารียา ชาชุมวงศ์
 • 1. นางสาววราภรณ์ แสงเจริญ
 • 2. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
37 พระกุมารร้อยเอ็ด
 • 1. นางสาวจิราพร วินทะไชย
 • 2. นางสาวชรัดดา จำปาจันทร์
 • 1. นางรุ่งรัตน์ นันตะเวช
 • 2. นางสาวชารีญา สมโพธิ์
38 เทศบาลหนองหญ้าม้า
 • 1. นายนนท์นรา จตุรพร
 • 2. นางสาวเพียวระวี ฤทธิ์ตะเกตุ
 • 1. นายพิทักษ์ น้อยอามาตย์
 • 2. นางทอรุ้ง เกื้อกูล
39 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
 • 1. นายพัฒนพล ไกรสุข
 • 2. นายนนทชัย ปัญญาบุตร
 • 1. นายยืนยง จันทนาม
 • 2. นายชิณวัฒน์ ภูดรโพธิ์
40 หนองห้างพิทยา
 • 1. นายศุภชัย คิดถาง
 • 2. นางสาวสุพรรณษา พึ่งเทียร
 • 1. นางวิศรุตา ขันธจันทร์
 • 2. นางสาวบุษรากร โคตรพัฒน์
41 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 • 1. นายพงศกร บุญไทย
 • 2. นางสาวจินดารัตน์ พืชสิงห์
 • 1. นางอังคีรส บุญมาก
 • 2. นายพีรพัฒน์ ดวงพันธ์
42 ห้วยผึ้งพิทยา
 • 1. นางสาวธิดาพร คำเวียง
 • 2. นางสาวกัญญารัตน์ เฉิดสนิท
 • 1. นายประภาส กุลเกลี้ยง
43 ธวัชบุรีวิทยาคม
 • 1. นายธนา จันทะศรี
 • 2. นางสาวนาระดา จันสุพรรณ์
 • 1. นางสาวลัดดาวัลย์ โคตรพิมพ์
 • 2. นางสาวจริยา ศรีชนะ
44 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
 • 1. นายอนุวัฒน์ พันลำภักดิ์
 • 2. นางสาวพิฬรินทร์ พรหมจารีย์
 • 1. นายทัศเทพ หฤทัยถาวร
45 คำสร้อยพิทยาสรรค์
 • 1. นายนฤเบศน์ จิตรช่วย
 • 2. นายวัชรพงษ์ ถือสัตย์
 • 1. นางวธัญญา วาปี
 • 2. นางสาวอรวรรณ ดอนชัย
46 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 • 1. นางสาวรชตวรรณ ทินบุตร
 • 2. นางสาวเมธาวดี บัวหลวง
 • 1. นางวิรัลฐิตา บุณยนันท์สิริ
47 โพนเมืองประชารัฐฯ
 • 1. นางสาวชลธิดา กุลสุวรรณ์
 • 2. นายรัฐพล ไม่หวั่น
 • 1. นายโณทัย ชาบุญมี
 • 2. นางวรา พันนึก
48 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 • 1. นางสาวสุจิตรา บุญสาร
 • 2. นางสาวศิรินทร์พร ศรีระกิจ
 • 1. นายบรรพรต แขวงภูเขียว
 • 2. นางณัฏฐ์นีย์ จันทร์เดช
49 ศรีธวัชวิทยาลัย
 • 1. นางสาวอาริญ โลเกตุ
 • 2. นางสาวณัฐริกา จอมคำสิงห์
 • 1. นางสาวฉันทนา ภวภูตานนท์
 • 2. นางเยาวนิตย์ อรัญญวาส
50 โพนเมืองประชารัฐฯ
 • 1. นางสาวชลธิชา วินทะไชย
 • 2. นางสาวสุทธิดา จอมคำสิงห์
 • 1. นายโณทัย ชาบุญมี
 • 2. นางสาวอุมาพร จารย์รัตน์
51 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
 • 1. นางสาวโชติชญาน์ เพียรจริง
 • 2. นางสาวอาทิตยา ชารีรักษ์
 • 1. นางสาวศิรินันท์ สีสรรค์
 • 2. นางทัศนีย์ เนื่องแนวน้อย
52 ประชาพัฒนา
 • 1. นางสาวสุภัสรา ม่วงพานิล
 • 2. นายวรวุฒิ ราชแก้ว
 • 1. นางสุมาลย์ ภวภูตานนท์
 • 2. นางจารุวรรณ์ ชนะพันธ์
53 พนมไพรวิทยาคาร
 • 1. นายธนพล โทบุดดี
 • 2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ผาชา
 • 1. นางวีณา จันทะริมา
 • 2. นายสนั่น จันทะริมา
Search Filters