ตรวจสอบการลงทะเบียน

การแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 28 ประเภท
หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรมได้โดยตรง หรือ โทร.043-556-111
# ประเภทการแข่งขัน จำนวน (โรงเรียน) ตรวจสอบ
1 การประกวด "RERU Recycle Fashion 2019"
มัธยมศึกษา
42
2 การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo
มัธยมศึกษาตอนต้น
5
3 การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo
มัธยมศึกษาตอนปลาย
7
4 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
มัธยมศึกษาตอนต้น
43
5 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
56
6 การประกวดการจัดสวนถาด (แนวความคิดศาสตร์พระราชา)
มัธยมศึกษาตอนต้น
10
7 การประกวดการจัดสวนถาด (แนวความคิดศาสตร์พระราชา)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
10
8 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น (ภาคภาษาไทย)
51
9 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคภาษาไทย)
53
10 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคภาษาอังกฤษ)
26
11 การแข่งขัน E-Sport ROV
บุคคลทั่วไป
4
12 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
16
13 การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา
4
14 การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทสำรวจ)
10
15 การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสำรวจ)
11
16 การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททดลอง)
29
17 การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททดลอง)
23
18 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
บุคคลทั่วไป (เฉพาะนักเรียน-นักศึกษา)
28
19 การแข่งขันเดาะบอล
ประถมศึกษา
10
20 การแข่งขันเดาะบอล
มัธยมศึกษาตอนต้น
28
21 การแข่งขันเดาะบอล
มัธยมศึกษาตอนปลาย
16
22 การแข่งขันเครื่องบินวิทยุบังคับ 4 Chanel
มัธยมศึกษา
6
23 การแข่งขันวาดภาพ
ประถมศึกษา
7
24 การแข่งขันวาดภาพ
มัธยมศึกษาตอนต้น
33
25 การแข่งขันวาดภาพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
41
26 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (The 3rd English Science Speech Contest 2019)
มัธยมศึกษาตอนต้น
6
27 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (The 3rd English Science Speech Contest 2019)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
16
28 การประกวด “RERU Cover Dance 2019”
มัธยมศึกษา
24
Search Filters